(Du er ikke pålogget) 
 

Agder - Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand

Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner

Næringsfondet er opprettet gjennom fylkeskommunale bevilgninger. Det er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og dermed bosetting i Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner. Midlene kan nyttes til felles utviklingstiltak, bedriftsutvikling og nyetablerere. 
 
1. Formål 
Næringsfondet brukes til etablering av ny næringsvirksomhet og til å videreutvikle eksisterende bedrifter. Midlene skal bidra til å styrke verdiskaping, innovasjon eller nyskaping som gir attraktive arbeidsplasser. Støtte gis som tilskudd. 
 
2. Kriterier og føringer 
• Retningslinjer fra Agder fylkeskommune, Kommunal- og distriktsdepartementet gjelder for bruk av midlene, og EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal også følges. 
• Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver. 
• Prosjekter som bidrar til bedre muligheter for sysselsetting av kvinner, unge og innvandrere prioriteres. 
• Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov. 
• Næringsfondet kan behandle enkeltsøknader om tilskudd på inntil kr 200 000. Ved bedriftsretta saker over dette nivået, sendes søknad til Innovasjon Norge. 
• Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt kan kreves tilbakebetalt. 
 
3. Saksbehandling 
Næringsansvarlig i respektive kommune, forvalter fondets midler i henhold til vedtektene og føringer i årlig tildelingsbrev fra fylkeskommunen. Saksforberedelse gjøres av næringsansvarlig i søkers hjemkommune, og behandles løpende. Fondets styret har fire årlige møter, to hvert halvår. Antall møter er avhengig av pågangen av søknader. 

4. Covid-19

Styret i næringsfondet for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner mottar også søknader som gjelder kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med Covid-19. Her brukes eget skjema ved søknad.

Bruk av fondets midler skjer ved flertallsbeslutning mellom representantene for de tre kommunene. Forvaltning samordnes normalt med øvrige regionale utviklingsaktører.

Næringsansvarlig i de tre kommunene: 
• Iveland kommune; Egil Mølland: e-post egil.molland@iveland.kommune.no, 908 75 626
• Birkenes kommune; Ronny Andre Eikerol: e-post: ronny.andre.eikerol@birkenes.kommune.no, tlf 912 43 356 (koordinator for fondet - besørger utbetalinger etter anmodning)
• Lillesand kommune; Gunnar Sannæss: e-post gunnar.sannaess@lillesand.kommune.no tlf 908 41 166 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen