(Du er ikke pålogget) 
 

Telemark Utviklingsfond - Næringsutvikling

Midlene Telemark Utviklingsfond forvalter er det årlige overskuddet fra fylkeskommunal konsesjonskraft fra de åtte kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. Fondet er opprettet med hjemmel i avtale av 09.12.09 mellom Telemark fylkeskommune og de åtte nevnte kommunene. Telemark Utviklingsfond drives etter vedtekter godkjent av Telemark Fylkesting 20.10.2010.


FORMÅLET MED TELEMARKSUTVIKLINGSFOND
Fondet skal bidra til å skape og underbygge en langsiktig og positiv utvikling i det området som pr 09.12.13 utgjør Telemark fylke, med særlig vekt på næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang.


TELEMARK UTVIKLINGSFONDS VIRKEOMRÅDER
Fondets virkeområder skal til enhver tid samsvare med overordnende prioriteringer, strategier og planer vedtatt av Telemark Fylkesting.


Næringsutvikling
Fondet skal søke å bidra til økt sysselsetting ved å arbeide for økt antall arbeidsplasser i fylket gjennom nyskaping og innovasjon innenfor teknologi, industri og naturbasert næring. Viktig i så måte vil det være å styrke samarbeidsprosjekter.
Utvikling av produkter med grunnlag i egne naturbaserte råvarer som kjøtt, fisk, frukt, bær etc vil kunne støttes av fondet dersom det fører til nye arbeidsplasser i fylket.
Telemark har en stor reiselivsnæring. Støtte fra fondet skal bidra til ekstern profilering av hele fylket og materiell til dette og til nettverk som samarbeider om profilering av et større områder og konkrete produkter for å skape lønnsomhet. Nettverkene må bidra aktivt med finansiering.

Fondet kan også støtte arrangementer som bidrar til internasjonal profilering. Telemark Utviklingsfond skal bidra til tiltak som gjør fylket synlig og attraktivt for næringsutvikling, etablering av ny næring og som bosted.


Andre tiltak
Mindre tiltak innenfor TUF sine satsningsområder vil bli fordelt innen fullmakt av daglig leder. Mindre bidrag kan være støtte til kommuner, lag og foreninger som bygger opp under tiltak for å skape økt trivsel og bygge opp under det gode bosted eller etableringer som kan ha potensiale til å bli en virksomhet. Ta kontakt daglig leder for slike tiltak.

 

Åpen - Søknadsfrist 13.mai 

Kontaktperson

Audun Mogen

Telemark Utviklingsfond

Mob tlf +47 913 88 396

epost: audun.mogen@telemarkfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen