(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner og festivaler som i særlig grad bidrar til å nå kulturpolitiske mål. Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og gi muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling i Innlandet.  

Forankring 

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål. 

Formål 

Ordningen skal bidra til å oppfylle visjonen for kultur i Innlandet: «Innlandet – best på kultur». Den skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og gi muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling i Innlandet.  

Målgruppe 

Paraplyorganisasjoner, kulturinstitusjoner og ideelle foretak som bidrar til profesjonell kunstproduksjon eller på særlig måte oppfyller vedtatt kulturpolitikk.  

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere. Søkere representerer institusjoner og tiltak av varig karakter, med et særlig samfunnsoppdrag eller organisasjoner og arrangører med en nasjonal, og gjerne internasjonal, ambisjon. 

Søknadsfrist 1. august 

Skjemaet på lukkes kl. 23.59 – 1. august. 

Fristen gjelder for aktivitet påfølgende år.

Tildelingskriterier 

Alle kvalifiserte tiltak kan ikke forvente å få støtte. Søknadene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil 
 • Arrangementets/ institusjonens/ organisasjonens betydning i regionen 
 • Program for barn og unge 
 • Opplegg for planlegging, administrasjon og styring, herunder økonomistyring 
 • Strategiplan (som forventes å være oppdatert og i bruk) 
 • Forankring i lokalmiljøet, særlig oppslutning fra frivillige 
 • Betydning for utøvere i og fra fylket – både som arena og inspirasjon 
 • Sikkerhet og stabilitet og driftsfinansieringen 
 • Arrangørens strategi for klima- og miljøutfordringer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangement og daglig drift 

Det blir tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Tiltak der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert. 

Avgrensing 

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter. 
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende. 
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen. 
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. 
 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter eller virksomheter. 

Behandlingstid 

Alle søknadene blir vurdert, og tildelinger foretatt i forbindelse med fylkestingets behandling av årsbudsjett for kommende år. Årsbudsjettet blir vedtatt i fylkestinget i desember og alle søkere får melding om vedtak i etterkant av fylkestingets vedtak.

Rapportering 

 • Det rapporteres i form av institusjonens årsrapport/-melding og årsregnskap. 
 • Det leveres midlertidig rapport innen 15. november. 
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen