(Du er ikke pålogget) 
 

Redd Oslofjorden

Opprett ny søknad på støtteordning

1. Bakgrunn for ordningen Redd Oslofjorden

 Målet for Vestfold fylkeskommune sin satsing Redd Oslofjorden, er å bidra til en forsterket innsats av fylkeskommunens og samfunnets arbeid for å gjøre Oslofjorden frisk, og for bedring av allmennhetens tilgang til fjorden.

Oslofjorden og vannmiljøet på Østlandet skal være friskmeldte innen henholdsvis 2027 eller 2033 avhengig av tema, i henhold til krav og føringer i den nasjonale vannforskriften. Fylkeskommunen bidrar på forskjellige måter til målene etter vannforskriften, samt bidrar til gjennomføringen av regjeringens Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Fylkeskommunens bruk av tilskuddsordninger er en del av bidraget utover ansvaret knyttet til vannforskriften og Helhetlig tiltaksplan. Som del av arbeidet med tilskudd, viderefører Vestfold fylkeskommune innsats for tiltak rettet mot Oslofjorden, (som for eksempel prosjektene Fjordos, Østerskartlegging, Redd kysttorsken I og II). Gjennom ordningen vil det gis støtte til prosjekter som kan bidra til en bedret miljøtilstand i fjorden gjennom å redusere negative påvirkninger eller forsterke positive påvirkninger.

Det å oppnå god tilstand i fjorden avhenger også av tiltak i nedbørsfeltet som drenerer til fjorden. Ordningen kan derfor også brukes til å gi støtte til prosjekter for å redusere negative påvirkninger i nedbørsfeltet. At ordningen dekker både kyst og innland, vil både gi fylkeskommunen flere muligheter til å vurdere støtte av prosjekter, og synliggjøre koblinger mellom kyst og innland som et sammenhengende område som må jobbes med. Hovedvekten av midlene i ordningen vil gå til tiltak direkte i Oslofjorden knyttet til Vestfold fylke.

Ordningen rettes inn mot følgende områder (innsatsområder i satsingen Redd Oslofjorden):

 • Fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Mobilisere engasjement og oppslutning til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Sikre nødvendig finansiering til arbeidet med fjorden og nedbørsfeltet

 

2. Formål og målgruppe

2.1 Mål, bruker- og samfunnseffekter

Midlene skal bidra til økt satsing på arbeidet med utbedring av forholdene i Oslofjorden og nedbørsfeltet med effekter i Vestfold. Vestfold fylkeskommune har satt av inntil 2 millioner kroner for bruk i 2024 på tilskuddsmidler til Oslofjorden og nedbørsfeltet. Prosjekter vil vurderes opp mot de mest presserende påvirkningene, og opp mot hva som kan gi varige effekter. Søkere må beskrive og eventuelt dokumentere muligheter for effekter.

Ordningens resultatmål:

 • Delfinansiering av prosjekter for å fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Delfinansiering av prosjekter for å forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Delfinansiering av prosjekter for mobilisering og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Delfinansiering av prosjekter for nye måter å finansiere opp arbeid med fjord og nedbørsfelt

  Ordningens effektmål

 • Styrket innats for å fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Redusert negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet
 • Styrket innats for å forsterke positive påvirkninger på fjorden
 • Forsterket positive påvirkninger på fjorden
 • Styrket innsats for å mobilisere engasjement og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Økt engasjement og oppslutning for fjorden og nedbørsfeltet
 • Økt finansiering til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet
 • Muliggjort gjennomføring av prosjekter som ellers ikke ville vært igangsatt
 • Økt innsats for Vestfold som kan gjennomføres på kort sikt
 • Tiltak og innsatser må så langt som mulig være målbare.

Krav og rammer

 Prosjekter mellom kr. 300.000 og 700.000 og varighet inntil 12 måneder vil bli gitt prioritet.
Søknader kan støttes med inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader.
Det er ønskelig også med prosjekter som gir effekter på kort sikt og at effektene av tiltakene så langt som mulig er målbare.
Søknadsfristen er 15. september.

For at Vestfold fylkeskommune skal kunne ta stilling til om vilkårene for eventuell bagatellmessig støtte er oppfylt for private bedrifter, skal det opplyses i søknaden om søkeren har mottatt bagatellmessig støtte i inneværende og de to forutgående regnskapsårene. For å kunne motta bagatellmessig støtte, kreves det at mottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår. Les mer om bagatellmessig støtte til private bedrifter Bagatellmessig støtte - regjeringen.no

Søker må dokumentere bruken av tilskuddsmidlene gjennom en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet og resultatene fra prosjektarbeidet. Det skal legges ved et enkelt prosjektregnskap. Frist for innsendelse av sluttrapport er senest 1 måned etter prosjektet er avsluttet til avtalt dato med fylkeskommunen. Fylkeskommunen og/eller fylkesrevisjonen har rett til innsyn i relevant dokumentasjon. Dersom du gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med retningslinjene, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbake.

Evaluering

 • Relevans (om søknaden treffer ordningens formål)
 • Oppfyllelse på tildelingskriteriene

Virkninger og effekter

Prosjektet vil bli evaluert på følgende kriterier. Oppfyllelse av flere kriterier gir høyere skår. Listen er ment som en støtte i beskrivelse av prosjektet. De opplistede virkninger og effekter vil inngå i evalueringskriteriene. Det er ikke påregnet at et prosjekt vil kunne skåre på alle.

I hvor stor grad vil prosjektet kunne bidra til å:

 • redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse?
 • redusere arealavrenning fra jordbruk?
 • redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling?
 • ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner?
 • restaurere strandenger?
 • øke bestanden(e) av torsk/andre topp-pretorer av fisk?
 • restituere oppvekstområder for torsk og andre fiskeslag?
 • skape forståelsen for å styrke vern eller beskyttelsesområder for torsk og andre fiskeslag?
 • tette kunnskapshull knyttet til årsaker eller effekter av tiltak?
 • bygge på relevant og oppdatert kunnskap?
 • ·opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige for friluftsliv?
 • bedre allmennhetens tilgang til strandsonen?
 • gjøre at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper?
 • gjennomføre tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden?
 • gi effekter på kort sikt?
 • gi effekter som så langt som mulig er målbare?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter

 • I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?

  Gjennomføring

 • I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?
  • I hvilken grad har prosjektplanen gode mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
  • I hvilken grad er det sammenheng mellom mål, delmål og aktiviteter?
  • I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?
  • I hvilken grad er tidsplan og ressursbruk realistisk i forhold til planlagte aktiviteter?
 • I hvilken grad har prosjektet nødvendig kompetanse og tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
  • Hos prosjektleder
  • Øvrig prosjektgruppe
 • I hvilken grad er prosjektet strategisk forankret hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?

2.2 Hvem kan søke om midler fra ordningen

Ordningen rettes mot kommuner, bedrifter, miljøorganisasjoner/stiftelser og frivillige organisasjoner.

Prosjektene må være rettet mot tiltak i Vestfold-geografien knyttet til Oslofjorden og nedbørsfeltet knyttet til Oslofjorden.

Søknader på tilskuddsordningen Redd Oslofjorden, vil ses i sammenheng med mer tematisk avgrenset bruk av tilskuddsmidler og den eller de ordningene disse midlene kanaliseres til. En av betraktningene her vil være om søkere heller bør vurderes inn under mer tematisk avgrenset tilskuddsordning.

Prosjektsøknader som er innvilget støtte fra andre av fylkeskommunens ordninger, vil som utgangspunkt ikke gis støtte under ordningen Redd Oslofjorden. Søkere skal oppgi andre ordninger, både i fylkeskommunen og andre steder de har mottatt støtte fra eller søker på. For søkere som har søkt på andre ordninger hos fylkeskommunen, eller mottatt fra andre ordninger, legges det opp til at det gjøres en nærmere vurdering sett på tvers av ordninger.

Kontaktpersoner:

Stein Erik Fjeldstad, stein.erik.fjeldstad@vestfoldfylke.no, 93 238 685

Karl-Otto Mauland, karlotto.mauland@vestfoldfylke.no, 9595368

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen