(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest Kommune - Klima- og miljøfond

Du må opprette bruker på deg selv, organisasjonen eller selskapet ditt og logge inn for å kunne levere søknad.

 

Klima- og miljøfondet har to søknadsfrister: 1. mai for våren og 1. september for høsten

 

Retningslinjer - Klima- og miljøfond

Hammerfest kommune avsetter årlig midler til Klima- og miljøfondet.

Formål:

Klima- og miljøfondet skal stimulere Klima- og miljøprosjekter/tiltak i kommunen i samsvar med vedtatt Klima- og miljøplan for Hammerfest kommune.

Målgruppe for fondet:

Lokale lag- og foreninger (eks. Turlag, bygdelag, Jeger- og fiskerforeninger), VEL-foreninger og venneforeninger, hytteforeninger, festivaler, borettslag og sameierforeninger, skoler og barnehager, små- og mellomstore bedrifter og enkeltpersoner.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Temaområdene som det kan søkes tilskuddsmidler på:

  • Plastfri kommune: Tiltak med formål å organisere og gjennomføre ryddeaksjon av marint avfall, og annet avfall i nærmiljøet.
  • Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet: Tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet, derunder merking av turstier, bygging av gapahuk og grillhytte, innkjøp av trimkasser, skilting, varding, tilrettelegging m/brygge for fritidsfiske, rasteplasser, toaletter m.m.
  • Sirkulærøkonomi: Tiltak innen reparasjon, bytte, deling, gjenbruk mm. Eksempelvis etablering av brukthandel, antikvariat, skreddere, skomaker, loppemarkeder og lignende.
  • Urban dyrking - Bynært landbruk: Eksempelvis etablering av større kjøkkenhager, kolonihager eller drivhus der innbyggerne leier seg inn for å dyrke egen mat for å bedre matsikkerhet og beredskap.
  • Bekjempelse av fremmede arter: Tiltak innenfor bekjempelse av skadelige fremmede arter i kommunen, for eksempel Hagelupin, Tromsøpalme og Pukkellaks i vassdrag.
  • ENØK-tiltak: Energisparende tiltak i små- og mellomstore bedrifter.
  • Grønn mobilitet: Grønn mobilitet omhandler alle tiltak som stimulerer eller tilrettelegger overgangen fra fossile energikilder til bærekraftige løsninger. Eksempelvis tilrettelegging for sykkelparkering, el-sjarker eller innstallering av ladeinfrastruktur for EL-biler, sykler og lignende.


Ramme og kriterier for tildeling:

1. Søknadssum: Maksimalt kr 100 000,- pr. prosjekt, - minimum kr 5 000,- pr. Prosjekt
2. Økonomi: Tiltak med kostnadsramme inntil kr 20 000,- kan dekkes 100%. Øvrige tiltak kan motta inntil 50 % av tiltakets totale kostnad. Egeninnsats kan inngå som del av totalkostnaden. Egeninnsatsen beregnes med 300 kr. pr. time i budsjettet.
Det kan søkes om tilskudd fra andre kommunale tilskuddsordninger, eks. Næringsfondet, - til ett og samme prosjekt/tiltak
3. Søknaden skal ha en kortfattet beskrivelse av tiltaket samt vedlagt budsjett og finansieringsplan.

Følgende tiltak prioriteres:

• Tiltak som inkluderer flere samarbeidsparter
• Tiltak med bred samfunnsmessig betydning
• Tiltak med langsiktig effekt
• Tilskudd til tiltak som skaper eller representerer nye grønne produkter og tjenester

Følgende tiltak prioriteres ikke:

• ENØK-tiltak i private hjem og fritidsboliger
   o Varmepumper
   o Kjøp av el-bil og/eller lader
   o Andre energisparende tiltak
• Tilskudd til tiltak som er ledd i en virksomhets ordinære drifts- eller utviklingsarbeid
• Lovpålagte tiltak


Utlysning og behandling av søknader:

Midlene utlyses med søknadsfrist to ganger i året.
Søknader leveres gjennom den statlige portalen www.regionalforvaltning.no.
Kommunestyret fastsetter retningslinjer for klima- og miljøfondet. Behandling av søknader er delegert til administrasjonen ved avdeling for næring og miljø.
Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler som framlegges for Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling to ganger i året.

Utbetaling:

Tilskudd på inntil kr 20 000,- utbetales etter innvilget søknad. Tilskudd på over kr 20 000,- utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapport med prosjektregnskap.
Ved behov kan tilskudd del-utbetales forskuddsvis etter søknad.
Tidsfrist for utbetaling av tilskuddet er 6 måneder etter at vedtak er fattet. Fristen kan i spesielle tilfeller forlenges etter søknad.

Klage:

Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.
Klagen skal være skriftlig, og må nevne det/de forhold det klages over. Klagen fremsettes for avdeling for næring og miljø. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes saken til klagenemnda for videre behandling.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen