(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt byfornyelsesfond

Tilskudd med hjemmel i nærværende forskrift skal ha som mål å utvikle kommunens potensiale som kultur, historie- og fiskerisamfunn ved å benytte midler til fysiske tiltak som skal bidra til å forskjønne byen. Fondets formål er at anlegg, institusjoner, kulturmiljøer, naturområder mv. som er av historisk og miljømessig verdi blir tatt vare på. Fondet må derfor bidra til å legge forholdene til rette for samarbeid mellom næringslivet og kommunen om forskjønning av sentrumsnære områder og havneområdet. Det kan søkes om materialetilskudd, men ikke utgifter til lønn.

Satsingsområder 
Byfornyelsen skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ‘‘Strategisk næringsplan: nærings strategier for Vardø kommune 2018-2023’’. Fiskeri og reiseliv er valgt som de viktigste satsingsområdene i næringsplanen, og skal ha prioritet ved utdeling av midler fra byfornyelsesfondet. Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra er et tredje satsingsområde.  

Fiskeri 

  • Bruken av fondet skal bidra til oppgradering, utvikling og fornying av fasilitetene ved kommunenes havner, herunder (Vardø havn, Svartnes havn og Kiberg havn), i tråd med behovene til lokale fiskere og fremmedflåter.  

 Reiseliv 

  • Fondets midler skal bidra til utvikling og tilrettelegging av arealer, i tråd med reiselivsnæringens behov. Slik at Vardø blir mer attraktiv for turisme og industrietablering. 

Prioriteringsområder  
Oppgavene for å gjøre kommunen til et bedre samfunn er mange, og må derfor avgrenses til å gjelde rydding, oppussing og maling. De prioritere sentrumsområdene i Vardø er Kaigata og Strandgata og området rundt vågen. Satsingen i Kiberg må derimot gjelde for hele bygda.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen