(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal næringsfond

Retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond/bedriftsutviklingsfond revidert 2023

 

§ 1 – FORMÅL

Formålet med bedriftsutviklingsfondet er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten:

a) bidrar til å styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i Øksnes kommune, eller

b) bidrar til at Øksnes kommune blir mer attraktiv å bo i og flytte til.

Bedriftsutviklingsfondet finansieres gjennom bevilgninger fra staten via Nordland Fylkeskommune, eller gjennom bevilgninger fra kommunestyret.

 

§ 2 – MÅLGRUPPE

Fondene skal benyttes til utvikling og styrking av nytt og eksisterende næringsliv hvor spesielt bransjene reiseliv, mat (herunder sjømat og matproduksjon knyttet til ulike kulturer), samt teknologi prioriteres. Gode prosjekter utenom disse bransjene kan også følges opp.

Alle offentlige og private aktører med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet, kan søke om tilskudd. Kvinner, ungdom (18-35 år) og innvandrere er prioriterte målgrupper.

§ 3 - TILDELINGSKRITERIER

For at tilskudd skal kunne innvilges, må følgende kriterier oppfylles:

 1. Ved bruk av fondene er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked.
 2. Det må sannsynliggjøres at prosjektet/tiltaket har distriktspolitisk virkning.
 3. Søker må som hovedregel ha bostedsadresse i Øksnes kommune, og bedriften det søkes om støtte til må som hovedregel være registrert med adresse i Øksnes kommune.
 4. Tilskuddet må ha utløsende effekt – det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. Støtte til nyskaping/ideutvikling samt prosjekter med utviklingspotensial vil bli prioritert.
 5. Kommunen bør ikke gi tilskudd som kan føre til konkurransevridning, og som kan oppfattes som en forfordeling av støtte i forhold til lignende virksomheter i det lokale marked.

 

§ 4 – KOSTNADER SOM TILSKUDDET KAN DEKKE

Tilskudd fra bedriftsutviklingsfond kan dekke deler av kostnadene til kjøp av varer og tjenester som er direkte knyttet til realisering av prosjektet/tiltaket. Dette kan være kostnader knyttet til bedriftsutvikling, slik som opplæring, rådgiving, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.

Det kan også gis støtte til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller organisasjoner, slik som omdømmearbeid, profilering, kompetanseheving, samarbeidstiltak og så videre.

Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har lengre varighet.

 

§ 5 – KOSTNADER SOM TILSKUDDET IKKE KAN DEKKE

Tilskudd fra Bedriftsutviklingsfond kan ikke dekke:

 1. Driftskostnader eller renter og avdrag på lån
 2. Aksjetegning
 3. Refinansiering av gjennomførte prosjekter
 4. Kostnader som vil ansees som direkte eksportstøtte
 5. Kostnader som vil fremme innenlandske produkter på bekostning av importerte produkter
 6. Kostnader til innkjøp av kjøretøy.

 

§ 6 – ØVRE GRENSE FOR STØTTE

Øvre grense for støtte settes til kr. 150.000. Tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av totalkostnader.

 

§ 7 – SØKNAD

Søknad sendes til Øksnes kommune gjennom webportalen Regionalforvaltning.no. Følgende må blant annet framkomme i søknaden:

 1. Opplysninger/informasjon om søker
 2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater, herunder mulig økning i antall arbeidsplasser.
 3. Plan for gjennomføring med tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
 4. Budsjett
 5. Finansiering: søknadsbeløp, egenkapital/egeninnsats og finansiering fra andre offentlige aktører eller banker.
 6. Attest for skatt og merverdiavgift (som ikke viser restanser).

 

§ 8 – UTBETALINGSVILKÅR

 1. Har ikke Øksnes Kommune mottatt anmodning om utbetaling i løpet av tilsagnsåret og det påfølgende år, bortfaller tilsagnet.
 2. Tilsagnet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom støttemottaker uten skriftlig forhåndssamtykke fra Øksnes Kommune endrer planene som ligger til grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet krever mindre kapital enn forutsatt, kan Øksnes Kommune redusere tilskuddet forholdsmessig. Tilsagnet bortfaller dersom støttemottaker søker gjeldsforhandling, går konkurs eller virksomheten opphører før tilskuddet er utbetalt.
 3. Det skal føres spesifisert prosjektregnskap over medgåtte kostnader. Prosjektregnskapet skal settes slik opp at det er direkte sammenlignbart med kostnadsoverslaget som lå til grunn for tilsagnet. Regnskapet skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.
 4. Tilskuddet bes utbetalt via webportalen Regionalforvaltning.no. Bekreftet prosjektregnskap lastes opp i portalen og sendes Øksnes Kommune sammen med anmodning om utbetaling.
 5. Tilskudd gitt til investeringer i distriktene regnes ikke som skattbar inntekt. Tilskuddet skal - i motsetning til investeringstilskudd fra Innovasjon Norge - redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. Tilskudd som er gitt til investering i distriktene regnes som en del av vederlaget ved salg av driftsmiddelet før det har gått fem år etter at det ble ervervet.
 6. Tildelingen av tilskudd skjer iht. reglene for bagatellmessig støtte hvor samlet støtte overfor bedriften ikke kan overstige 200.000 € over en 3 årsperiode. Det vises til statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.
 7. Kommunal- og regionaldepartementet, samt Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene.
 8. Om det viser seg at prosjektet blir forsinket, kan tilskuddsmottaker søke om utvidet frist for gjennomføring av tiltaket. Slik utvidet frist kan maksimalt gis for 1 år, og kan innvilges av administrasjonen om der foreligger en god begrunnelse for forlengelsen av fristen. Søknad om forlenget frist må sendes inn til Øksnes kommune før ordinær frist utløper.

 

§ 9 – OMGJØRING OG KRAV OM TILBAKEBETALING

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres, og i tillegg kan allerede utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt dersom:

a) Det framkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke før tilsagnet er innvilget.

b) Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker.

 

§ 10 - BEVILLINGSFULLMAKT

Med bakgrunn i K-sak 144/19 «Overordnet delegeringsreglement for Øksnes kommune» har Kommunedirektøren bevilgningsfullmakt på et beløp inntil kr. 50.000 i den enkelte sak.

Vedtak foretatt med bakgrunn i Kommunedirektørens bevilgningsfullmakt skal refereres i påfølgende Formannskapsmøte.

 

Revisjon er vedtatt i K-sak 040/24.

 

 

 
   

kontaktperson: Lisa Steen Evensen

Mailadresse: lisa.evensen@oksnes.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen