(Du er ikke pålogget) 
 

Måsøy kommunale næringsfond for kvinnelige gründere

Opprett ny søknad på støtteordning

Vedtekter for Måsøy kommunale næringsfond for kvinnelige gründere

Vedtektene er vedtatt i Måsøy kommunestyre 24.06.2021

 

§1 Formål

Den overordnede målsettingen for Måsøy kommunale næringsfond for kvinnelige gründere er å styrke mulighetene for næringsutvikling og kompetanseheving for kvinner med utgangspunkt i de lokale forutsetninger og muligheter. Fondet skal nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling, kompetanseheving og nettverk for kvinner.

 

Følgende kriterie er ufravikelig:

 • Målgruppen eller støttemottaker må være kvinne(r). 

 

Ved bruk av næringsfondet skal det prioriteres:

 • Prosjekter/tiltak som utløser eller tilrettelegger for nye kvinnelige arbeidsplasser.
 • Ny egenkapital og prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner eller deltidsarbeid eller feriejobber for unge jenter.
 • Arrangering av eller deltakelse på kursing og kompetansehevingstiltak for kvinner mtp. arbeidskvalifisering eller etablering.

 

For å kunne få støtte må det sannsynliggjøres at prosjektet medfører en økt samlet verdiskaping i privat sektor og/eller at det har en åpenbar samfunnsøkonomisk betydning, eller at nytten for kvinner i kommunen er særlig stor eller viktig.

 

Næringsfondet kan gi tilskudd til følgende bedriftsutvikling i regi av kvinner, i prioritert rekkefølge:

 

 1. Nyetableringer
  For eksempel: Støtte til forprosjekt, etableringsstøtte, produktutvikling, markedsundersøkelser og markedsføring.

   

 2. Bedriftsutvikling i etablerte bedrifter
  For eksempel: Støtte til produktutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring.

   

 3. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur
  For eksempel: Regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid forskning/skole/næringsliv, kvinne- og jentenettverk, IT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.

                                                                                                                    

 4. Tilskudd skal ikke brukes til ordinær drift, driftsmidler og/eller vedlikehold som er nødvendig for å kunne drive virksomheten.
 5. Det gis normalt ikke støtte til avsluttede prosjekt/tiltak
  Dersom det gis slik støtte, skal prosjekt/tiltak ha sin avslutningsdato i perioden mellom datoene for styrebehandling av søknaden og dato for siste fondsstyremøte før slik styrebehandling.

 

§2 Kapital

Fondet skal tilføres midler på følgende måter:

 1. Årlige renter og avkastninger av fondsmidler skal tilbakeføres til fondet.
 2. Fondet skal som hovedregel tilføres nye midler hvert år. Midlene kommer fra kommunen. Kommunestyret kan avsette egne midler til gründerstøtte for kvinner.

 

§3 Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskap for fondet, avgifter/renter m.v. regnskapsføres av kommunens økonomikontor i samsvar med gjeldende regnskapsforskrifter.

 

§4 Fondsstyret

Styret i Måsøy Næring og Havn KF er fondsstyre. Styret behandler alle saker som følger av vedtektene. Daglig leder i Måsøy Næring og Havn KF har ansvaret for tilfredsstillende sekretariatstjeneste, at sakene er forberedt og at det ligger forslag til vedtak, samt at årsmelding fremlegges. Den daglige ansvarlige ledelse og oppfølging er lagt til daglig leder. Fondsstyret bør innkalles til møte minst 2 ganger hvert år.

 

§5 Anke

Et mindretall på mer enn 1/4 part av deltakende medlemmer i fondsstyret, kan kreve at vedtak det er uenighet om, skal legges fram for kommunestyret til endelig avgjørelse.

 

§6 Klageadgang

Søker har anledning til å påklage et vedtak fattet i næringsfondet i henhold til Forvaltningslovens § 28 ''Om klage og omgjøring". Klagen behandles først i næringsfondsstyret. Kommunestyret er klageinstans.

 

§7 Bruk av fondet

Tilskudd kan delutbetales. All utbetaling skal skje mot forelagte kvitteringer. Tilskudd skal gis i samsvar med de overordnede retningslinjer som til enhver tid knyttes til fondsmidler som følger tildelingen til fondet Ved utsendelse av tilsagnsbrev og avslag til søker, vedlegges fondets vedtekter slik at regelverket er gjort kjent for søker.

 

§ 7.1 Vilkår for støtte

 1. Tilbud om tilskudd må aksepteres innen 3 måneder fra utskriftsdato, ellers faller tilbudet bort.

   

 2. Har ikke Måsøy kommune mottatt anmodning om utbetaling innen tilbudsåret og det påfølgende år etter at tilbudet er gitt, anses tilbudet som bortfalt med mindre fondet etter søknad finner å kunne forlenge fristen.

   

 3. Tilskudd innvilges i henhold til de planer og den kostnadsspesifikasjon/budsjett som danner grunnlaget for vurderingen av søknaden, eller som fastsatt i vedtaket. Endringer av forutsetningene må på forhånd godkjennes av næringsfond.

   

 4. Tilskuddet utbetales ikke dersom tilskuddsmottaker søker gjeldsforhandling, går konkurs eller virksomheten opphører eller flyttes ut av kommunen.

   

 5. Ved utbetaling av tilskudd til investeringer må det foreligge nødvendig dokumentasjon og bekreftelse på finansiering.

   

 6. Bruk av "eget arbeid" må begrunnes og kan maksimalt budsjetteres med 10 prosent av totalt kapitalbehov.

 

 

§7.2 Tilskuddsandel - prosentvis ut fra totalt kapitalbehov i det omsøkte prosjektet

Samlet tilskudd fra fondet til søker skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, men dette kan fravikes. Egeninnsats kan medregnes som egenandel.

 

Mindre prosjekter/søknader med total kostnadsramme på kr. 20 000 eller mindre, eller med søknadssum på maksimalt kr. 10.000, kan behandles administrativt av daglig leder. Prosjekter/søknader på kr. 40 000 eller mindre, eller med søknadssum på maksimalt kr. 20.000, kan behandles av styreleder og daglig leder i fellesskap. Slike saker skal orienteres til styret i påfølgende styremøte. Nødvendig dokumentasjon er en forutsetning for slike vedtak.

 

§7.3 Større beløp enn kr. 100.000

Større søknadsbeløp enn kr. 100.000 må godkjennes av kommunestyret. Måsøy Næring og Havn KF er saksutreder og innstiller til kommunestyret.

 

§7.4 Forprosjekt

Ved avslutning av forprosjekt skal det framlegges rapport senest 3 mnd. etter avsluttet forprosjekt.

 

§8 Forvaltning

Fondsmidlene skal være plassert på rentebærende konto i bank, i pante- og ihendehaverobligasjoner eller på annen fullt ut trygg måte, som gir best mulig renteavkastning. Plasseringen må ikke hindre at nødvendig kapital kan brukes på kort varsel.

 

§9 Årsmelding

Det skal legges fram årsmelding med oversikt over og evaluering av bruken av fondets midler. For å kunne vurdere effekten av bruken, skal det i evalueringen fremgå om tilskuddene, i hvert enkelt tilfelle, har bidratt til å sikre/skape varige arbeidsplasser og/eller gitt positiv utvikling for kvinner i lokalsamfunnet. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret senest sammen med kommunens regnskap og årsmelding. Gjenpart av årsmeldingen sendes eventuelt andre aktører som bidrar med fondskapital.

 

§10 Krav til søknad

Eget søknadsskjema vedlegges i utfylt stand med søknaden til næringsfondet. I søknaden skal det være vedlagt skatteattest for søker. Totalt kapitalbehov som fremkommer skal være eksklusive merverdiavgift.

 

§11 Tilbakebetaling av tilskudd

Ved opphør av virksomheten eller salg av investeringsobjektet innen 5 år, kan næringsfondsstyret kreve tilskuddet tilbakebetalt i sin helhet eller avkortet til gjenværende 5 års frist.

 

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom virksomheten flytter ut av kommunen innen fem år regnet fra utbetalingsdato. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å underrette næringsfondet om flyttingen. Fondsstyret må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

 

§12 Skatteplikt

Tilskudd fra næringsfondet for kvinnelige gründere er å regne som skattepliktig inntekt.

 

§13 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan bare endres etter vedtak i kommunestyret.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen