(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til drift av miljøorganisasjonar 2024-2026

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskot til drift av miljøorganisasjonar 2024-2026

Føremål med ordninga

Fylkeskommunen ønskjer å støtte aktørar som engasjerer lokalsamfunnet i tråd med Vestland sine klimaambisjonar. For denne ordninga gjeld det særskilt mål og strategiar i Regional plan for klima 2022-2035. Måla i klimaplanen går på å redusere direkte klimagassutslepp, redusere klimafotavtrykket, skape eit trygt og robust Vestland, sikre naturmangfald og bidra til klimarettferd og folkehelse.

Det vert inngått samarbeidsavtale med tilskotsmottakar for 3 år, med forbehold om budsjettløyving kvart år avtalen gjeld for. Tilskotsordningar skal sikre drift av lokale organisasjonar, som fremjar det lokale engasjementet i fylket og bidreg til haldings- og handlingsendringar knytt til klimaplanen sine mål og plantema. Slik skal tilskotsordninga bidra til å nå måla i klimaplanen, og sikre føreseieleg støtte til drift over fleire år. 

Kven kan søkje

 • Demokratisk styrte organisasjonar som jobbar med klima, natur eller miljø
 • Dei må ha fylkes- eller lokallag i Vestland med lokale medlemmer
 • Private verksemder kan ikkje søke. 

Søknadsfrist

8. september 2024


Korleis søke
Fyll ut søknad i Regionalforvaltning. Teksten som søkjar må fylle ut i kvar kategori skal vere kort, informativ og konsist. Lengre innhald vert lagt til som vedlegg.

Vilkår for tildeling
For å kunne få tildelt tilskot, må de dokumentere at de arbeider med handlingsskapande og haldningsskapande tiltak for klima, natur eller miljø relatert til klimaplanen sine mål og plantema. Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere rapport i tråd med tilskotsbrevet. Organisasjonar med medlemmar og aktivitet i større geografiske deler av Vestland vert prioritert 

Vurderingskriterier

 • Planlagt aktivitet i større geografiske deler av Vestland (40%)
 • Medlemsmasse i fylket (25%)
 • Om arbeidet er haldningsskapande (35%)

Søknadar som har låg vurdering/vekting på eit eller fleire vurderingskriterium kan få avslag/avkorta stønad. 

Søknaden må innehalde

 • Dokumentasjon på at de arbeider med haldningsskapande tiltak for klima, miljø og natur
 • Kvar organisasjonen er lokalisert, og kva deler av Vestland organisasjonen sine aktivitetar/ prosjekt foregår. Eks. dekkjer organisasjonen heile fylket, eller nord-delen (Sogn og Fjordane) eller sør-delen (Hordaland).
 • Driftsutgifter
 • Medlemstal
 • Rekneskap frå førre år
 • Årsmelding frå førre år

Informasjon om sakshandsaming

Administrasjonen handsamar innkomne søknadar i tråd med ordninga sitt føremål og vurderingskriterium, og førebur sak til fylkesutvalet (planlagt 23. oktober) for avgjersle på kven som får tilskot for 2024- 2026. 

Denne ordninga opnar ikkje for statsstøtte. Støtta kan berre gå til  ikkje-økonomisk aktivitet i organisasjonen.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen