(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest Kommune - Næringsfond

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP.
Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Her finner du:

Følgende informasjon skal følge søknaden:

- Relevante opplysninger i forhold til tiltaket, eksempelvis regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, forretningsplan, markedsvurderinger, m.m.
- Skatteattest
- Oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

Checkliste når du skal skrive søknad:
1 Vær kort og konkret
2 Kort bakgrunn
3 Hovedmål
4 Delmål
5 Innavasjonsaspekt
6 Ambisjon
7 Marked og konkurrenter
8 Interne forhold
9 Risiko og lønnsomhet

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen