(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond

Kommunalt Næringsfond/midler til næringsutvikling i Evenes.

 

Evenes kommunes næringsfond skal bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskapning i kommunen. Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel som kan søkes på av blant annet små- og mellomstore bedrifter.

 

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I EVENES KOMMUNE

 §1. Hjemmel, kapital og avkastning:

a) Fondskapitalen kommer fra:

- Konsesjonsavgift (1.2010.18770.321)

- Kommunens eventuelle egne bevilgninger/avsetninger.

- Eventuelle ekstramidler/avsetninger fra stat/fylkeskommune.

b) Fondet skal til enhver tid ha en minimumskapital på kr. 500.000,-. 

c) Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter av fondskapitalen legges til fondet.


§ 2 Støtteformål:

a) Det kommunale næringsfondet er et virkemiddel i kommunens arbeid med lokal   næringsutvikling.

b) Fondet skal aktivt brukes til utvikling som styrker næringsvirksomhet  og fremmer etablering av ny, eller videreutvikling av eksisterende, næringsvirksomhet i Evenes kommune. 

c) Støtte fra fondet gis i tråd med målsetningene for næringsliv i Evenes kommunes gjeldende «Handlingsplan og økonomiplan,» og prioriteringene i tilsluttet «Strategisk Næringsplan for Ofoten.» 

d) Tilskuddsmidlene skal bidra til å inkludere tilflyttere, styrke sårbare næringsmiljøer og styrke kommunens evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

§ 3 Tiltak som kan være relevant å støtte er bl.a.:

- Kommunalt nærings-/tiltaksarbeid

Næringsplanlegging, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, informasjon og PR-arbeid, IT-prosjekter og begrensede utredninger av betydning for kommunens næringsliv, samt næringsanalyser for steds- og utviklingsprosjekter.


- Bedriftsutvikling

Etablererstøtte/-stipend, opplæring/kompetanseheving i bedriften, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse, pionerprosjekt/prøveprosjekt – herunder prosjekter som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom, samt ulike typer av fellestiltak.

- Investering i bedrifter

For eksempel i utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser/knoppskyting av mindre eksisterende bedrifter (dog ikke kjøretøy).

- Annet

§ 4 Følgende tiltak kan ikke støttes:

- Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet; jfr. kommunelovens § 51.

- Fondsmidlene kan heller ikke nyttes til å tegne kommunale aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne kommunale aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.

   

- Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære kommunale eller fylkeskommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent.


- Det kan ikke gis støtte til politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

- Det gis ikke støtte til avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker.

- Det gis ikke støtte til redskaper innenfor transportvirksomhet/anleggsvirksomhet; for eksempel bil/lastebil/buss, brøyteutstyr, gravemaskiner, traktorer, lastebiler samt redskaper til fiske, landbruk og skogbruk.

- Støtte fra fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer, eller konkurrerer med, privat næringsdrift.

- Prosjekter som er igangsatt på søknadstidspunktet. Næringsfondsstyret gis anledning til å

bruke skjønn der opprettholdelse av vilkåret vil virke svært urimelig.

§5 Støtteformer/vilkår/søknadsfrist

  1. Støtte gis i form av tilskudd.

b) Samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte.

c) Inntil 50 % av innvilget tilskuddsbeløp kan utbetales forskuddsvis mot dokumentasjon. Resterende 50 % utbetales etter dokumentert gjennomført tiltak/prosjekt og mot fremlegg av kvittering.

d) Søknadsfrist: Løpende.

§ 6 Prosjektenes kapitalbehov:

Prosjekter/søkere kan søke støtte på opptil kr. 500.000,- fra næringsfondet.

§ 7 Forvaltning av fondet

  1. 1. Formannskapet fungerer som fondsstyre og gis fullmakt til å disponere fondet innenfor de rammer/retningslinjene som er bestemt av de kommunale vedtektene for fondet, Nordland fylkeskommune, og KMDs «Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.» 


2. Rådmannen er sekretariat for fondet, og gis fullmakt i kurante saker til å innvilge opptil kr 50.000,-.  Bruk av slik fullmakt rapporteres i førstkommende formannskapsmøte.


b)  Budsjett og regnskap for fondet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter.

  1. Forvalter kan bruke inntil 5 prosent av tilskuddsmidlene til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader som kan knyttes direkte til forvaltningen av midlene

  1. Et mindretall på to kan anke fondsstyrets vedtak inn for kommunestyret. Anken må° fremsettes i det aktuelle møtet.

  1. Dersom søker selger utstyr eller flytter virksomheten ut av kommunen innen 3 år fra utbetalingstidspunktet kan støttebeløpet kreves tilbakebetalt etter følgende satser:

-etter 1 år 63%

-etter 2 år 33%

-etter 3 år 0%

§ 8 Årsmelding

Fondsstyret utarbeider hvert år en årsmelding vedrørende bruken av fondet. 

                   *********************

Vedtekter for næringsfondet i Evenes kommune er vedtatt av kommunestyret 24.06.20, sak 38/20.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen