(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Kommunen disponerer et næringsfond som skal bidra til utvikling og vekst i næringslivet slik at verdiskapingen øker og bosetting og velferd trygges for kommunens innbyggere. 
Fondet skal bidra til at næringslivet og potensielle bedriftsetablerere kan få realisert utviklingsplaner/etableringsplaner. Dette gjøres gjennom å støtte bedriftsutviklingstiltak som mindre investeringer, planlegging, markedsføring, produktutvikling, etablereropplæring og andre kompetansehevende tiltak.(ref. gjeldene handlingsplan næringsarbeid Andøy kommune)

Hvem kan søke:

Aktører i Andøy kommune med konkrete prosjekter, både bedriftsrettede tiltak og utviklingsprosjekter.
Det er en forutsetning at søker er bosatt og folkeregistrert i Andøy kommune, og at virksomheten er registrert (evt. selskap under stiftelse) med organisasjonsnummer og forretningsadresse i Andøy kommune.

Hva kan det søkes om:

Bedriftsutvikling og -etableringer
Investeringer i bedrifter
Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
Grunnlagsinvesteringer


Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne
sammenheng innenfor aldersgruppen 18 – 35 år.

Krav til søknaden – hva må søknaden inneholde:

En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere. 
Forventede resultater.
Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder drifts- og finansieringsplan.
Søknadssum.
Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

Søknad om støtte skal være sendt før prosjektet/tiltaket igangsettes. Dersom oppstart er nødvendig før søknaden er behandlet skal en skriftlig bekreftelse innhentes fra saksbehandler.


Tilsagn og anmodning om utbetaling:

Innvilget søknad bekreftes med tilsagnsbrev med påført gyldighetsdato. Anmodning om utbetaling gjøres av søker selv via Regional forvaltning.

Tilsagn som ikke er benyttet innen den gitte fristen, blir trukket inn uten forvarsel og skriftlig informasjon til tilsagnsmottaker. Etter søknad til næringsavdelingen kan tilsagnets gyldighet forlenges.

Tilsagnet baserer seg på en prosentvis finansiering, og utbetalingen vil bli prosentvis avkortet dersom prosjektet bare blir delvis gjennomført eller kostnadene blir lavere enn forutsatt.
Utbetalingsanmodning fra prosjekter hvor søker har disponert tildelte næringsfondsmidler på annen måte enn det som ble presentert i søknadens budsjettoppsett, vil ikke bli godkjent.

Hva tilskuddet ikke dekker:

Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
Kausjon eller annen økonomisk garanti.
Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Næringssjef Brita Erlandsen

E-post:brita.erlandsen@andoy.kommune.no

Tlf: 76 11 50 00

Mobil: 922 61 273

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen