(Du er ikke pålogget) 
 

Røst kommune - Gründerfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Vedtekter for Gründerfond Røst

§ 1      Formål og kapital

Gründerfond for Røst kommune skal bidra til å realisere en satsing på ungdom på Røst som har en konkret forretningsidé og ønske om å etablere egen virksomhet.

Fondet består av årlig bevilgning fra Nordland fylkeskommune. Røst kommune kan prioriterere et beløp av næringsfondet til samme formål. 

Gründerfondet skal ses i sammenheng med Innovasjon Norge sine tilbud til unge etablerere.

§ 2      Hva som kan støttes

Gründerfond Røst skal prioritere de målgrupper som defineres i tildelingsbrev for fondet fra fylkeskommunen.

Primært skal fondet benyttes til å støtte kompetanseheving for å starte egen bedrift. Andre kostnader som ansees nødvendig i startfasen for å etablere ny virksomhet kan også støttes etter dokumentasjon og nærmere vurdering.

En del av grunderfondet kan brukes til samarbeidsprosjekt med andre kommuner som er i henhold til § 1 og § 2.

§ 3      Krav til søker

Søkere til grunderfondet må oppfylle følgende krav:

 • Søker må være i alderen 18 – 35 år

 • Søker må ha plan om etablering av virksomhet i Røst

 • Søkeren må ha en konkret forretningsidé (produkt eller salgbar tjeneste) som er beskrevet i en prosjektsøknad og som utvikles gjennom en prosjektperiode.

 • Søker må ha personlige forutsetninger for å utvikle og videreføre prosjektet/ forretningsidéen.

KRAV TIL SØKNAD OM TILSKUDD

Opplysninger om søker 

 • Organisasjonsnavn

 • Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere

 • Den ansvarlig bedriftseierens navn og organisasjonsnummer 

 • Hvem som er kontaktpersonen.

Økonomi

 • Budsjett med en finansieringsplan: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører.

 • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte.

 • Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet.   

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater 

 • Forretningsidé

 • Mål og målgruppe

 • Formål og visjon

 • Fremdriftsplan

 • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha. 

 • Om bedriften/forretningsideen har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.

 • Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser bedriften har som målsetting

 • Eventuelle andre forhold som anes som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til å laste opp to vedlegg

§ 4      Vilkår, utbetaling, dokumentasjon

Søknad sendes til Røst kommune gjennom www.regionalforvaltning.no med vedlegg og annen dokumentasjon.

Støtte fra fondet innvilges som tilskudd. Tilsagn står ved lag i et år fra vedtaksdato, og bortfaller hvis tilskuddet ikke er anmodet utbetalt i løpet av denne tiden.  Utbetaling skjer i to omganger. 50 % kan utbetales når søknaden er innvilget og resten etter at prosjektet er fullført og kommunen har mottatt en kort sluttrapport.

§ 5      Mislighold, tilbakebetaling

Dersom tilskudd ikke brukes i tråd med forutsetningene for tildelingen, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt helt eller delvis.

§6       Forvaltning, rapportering

Røst kommune forvalter fondet etter vedtektene og øvrige retningslinjer som fastsettes ev Nordland fylkeskommune.

Det rapporteres årlig fra kommunen om bruken av fondet, på samme måte som andre kommunale næringsfond.

§ 7      Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres av kommunestyret etter innstilling fra administrasjonen og formannskapet.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen