(Du er ikke pålogget) 
 

Moskenes Kommune -Kommunalt Næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for Næringsfond - Moskenes kommune (vedtatt 14.06.21 k.sak 050/21)

§ 1.   Kapital

Kommunalt Næringsfond finansieres av bevilgninger fra staten direkte eller via Nordland fylkeskommune. Innbetalte låneavdrag samt provisjoner tilbakeføres fondet. Dette innebærer at Næringsfondet har varierende kapital og at påfyll av fondet skjer ihht. Fylkeskommunens rutiner for dette.

Kommunal og regionaldepartementet har vedtatt retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond. De kommunale retningslinjer for næringsfond supplerer Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler FOR-2018-05-23-747 og FOR 2019-12-19-2112 eller andre forskrifter vi er pålagt å følge.

§ 2.  Formål

Hovedformålet i forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler er å bidra til et omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene og omstillingsdyktige regioner med å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som

 

 1. Bidrar til å trygge, styrke og videreutvikle næringslivet og arbeidsmarkedet i kommunene.
 2. Fremme nyetableringer og etablering av nye arbeidsplasser
 3. Bidrar til at Moskenes kommune blir en attraktiv kommune å bo i og flytte til.

 

Alle offentlige og private aktører med konkrete prosjekt/tiltak som er i tråd med formålet kan søke om tilskudd.

§ 3.  Kostnader som tilskuddet kan dekke

Tilskuddet fra Kommunalt Næringsfond kan dekke deler av kostandene til kjøp av varer og tjenester som er direkte knyttet til realisering av prosjektet/tiltaket. Dette kan være kostnader knyttet til nyetablering og bedriftsutvikling, slik som opplæring, rådgiving, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, planlegging.

Det kan gis støtte til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller organisasjoner, slik som omdømmearbeid, profilering, kompetanseheving, samarbeidstiltak og så videre.

 

§ 4.  Kostnader som tilskuddet ikke kan dekke

Tilskudd fra Kommunalt Næringsfond kan ikke dekke:

a)  Driftskostnader

b)  Kausjon eller annen økonomisk garanti

c)  Direkte eller indirekte investeringer i egenkapital

d)  Renter og avdrag på lån

e)  Refinansiering av gjennomførte prosjekter

f)   Drift av eller investering i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver 

     utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

g)  Avsetting av midler uspesifisert fond

h)  Politikkforberedende aktiviteter i kommunen

i)   Egeninnsats

§ 5.  Søknadsprosedyre

 

Før det gis kommunal støtte skal det – om mulig – være søkt om andre eksterne offentlige tilskudd. Tildelinger fra andre, skal ses i sammenheng når støtte fra Moskenes kommune skal vurderes. Søknad om støtte sendes via Regionalforvaltning.

 

§ 6.  Tildelingskriterier

For at tilskudd skal kunne innvilges, må følgende kriterier oppfylles:

 1. Prosjektet/tiltaket må være i tråd med Nordland fylkeskommune og Moskenes kommune sine forskrifter og retningslinjer for tildeling av tilskudd.
 2. Søker må som hovedregel ha bostedsadresse i Moskenes kommune, og bedriften det søkes om støtte til må som hovedregel være registrert med adresse i Moskenes kommune.
 3. Søknad må være sendt før prosjektet igangsettes, det gis ikke støtte til investeringer/tiltak som er gjort i forkant av søknad.
 4. Plikter å opplyse om det er søkt/har vært søkt andre eksterne tilskudd. Eventuelle tildelinger fra andre skal sees i sammenheng når søknad vurderes.

6.   Avbrytes prosjektet selges eller flyttes ut av kommunen innen fem år, skal tilskuddet           

      tilbakebetales med forholdsvis andel for gjenstående bindingstid.

7.   Lån skal innfris i sin helhet ved flytting fra kommunen eller dersom virksomhetens

      engasjement og betydning for befolkning og næringsliv bortfaller før 5 år er gått.

8.   Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Moskenes kommune har bidratt

økonomisk til gjennomføringen.

§ 7.  Søknadsfrister

Søknadsfristene kunngjøres via kommunens hjemmeside under økonomi og næring – næringsfond. Søknadsfristene er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Andre frister fra sentralt hold kan forekomme.

§ 8.  Beløpsgrense for støtte

Samlet støtte/lån til et prosjekt/tiltak kan ikke overstige kr 200.000,-.

Prosjektstøtte og støtte til bedriftsutvikling kan ikke overstige 50% av totalkostnadene.

 

5% av tilskuddsmidlene til næringsfond anvendes til å dekke kommunens egene administrasjon og gjennomføringskostnader ved forvaltning av midlene jfr forskriftens § 25.

 

§ 9.  Krav til søknaden

Søknad om støtte fra Kommunalt Næringsfond fremmes via regionalforvaltning.no.

Søknaden skal minimun inneholde følgende opplysninger:

1. Organisasjonsnummer og selskapsform

2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater

3. Plan for gjennomføring – akriviteter, tidsplan, samarbeidspartnere

4. Budsjett med finansieringsplan

5. Søknadssum

6. Søker må opplyse om foretaket har mottatt annen offentlig støtte de siste tre årene.

7. Opplyse om andre forhold som kan være nødvendig for gjennomføring av

    saksbehandlingen.

 

Søknader som ikke oppfyller minimumskravet kan avslås administrativt og sendes i retur med informasjon om at saken ikke vil bli behandlet før alle saksopplysninger foreligger.

§ 10. Vedtaket

Vedtak om tildeling av tilskudd eller avslag på søknad er et enkeltvedtak. Melding om vedtaket skal være skriftlig begrunnet i eget brev til søker.

 

§ 11.  Aksept / Egenerklæring / Utbetaling

 

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet aksepteres på de vilkår som

vedtaksbrevet angir. Tilsagnet regnes som bortfalt om denne ikke er motatt innen

2 måneder fra vedtaket ble fattet.

Tilskuddsmottaker skal sammen med samtykket underskrive en erklæring om

tilbakebetaling dersom vesentlige forutsetninger for tilskuddet endres.

Tilsagn fra fondet gjelder for en perioden på inntill 12 mnd fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan denne perioden utvides til to år. Dersom søker ikke gir tilbakemelding innen fristens utløp, blir tilsagnet uten nærmere forvarsel tilbakeført kommunen.

Tilskuddsbeløpet utbetales når prosjektet er gjennomført og ihht til prosjektbeskrivelse i søknad. Skulle de endelige kostnadene bli lavere enn det omsøkte kostnadsoverslaget, redusere utbetalingen tilsvarende.

Egenerklæringsskjema må være underskrevet og det må foreligge regnskap godkjent av revfisor eller  autorisert regnskapsfører.

 

§ 12.  Avslag

 

Søknaden skal avslås om ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 1. Søknaden tilfresstiller ikke tildelingskriteriene
 2. Søknaden faller utenfor formålet med tilskuddsordningen
 3. Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning
 4. Tidligere tildelinger til søker er brukt i strid med forutsetningene
 5. Støtte forutsetter dekning i fondet.

 

 


§ 13.  Klagerett

 

Søker skal gjøres kjent med klageretten. Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å påklage vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtak.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket og behandles etter forvaltningslovens bestemmelser.

 

§ 14.  Fondsstyret

Det er formannskapet som er fondsstyre for kommunalt næringsfond. Kommunedirektøren legger søknaden frem for fondsstyret med innstilling. Fondsstyret kan sette grenser for hvor mye som kan innvilges i tilskudd eller lån til enkeltsøknader.

 

§ 15.  Årsmelding og regnskap

 

Kommunedirektøren er ansvarlig for regnskap næringsfondet, og sørger for innkreving av utestående fordringer. Melding om fondets virksomhet og regnskap legges fram hvert år i samband med kommunens årsmelding og årsregnskap.

 

§ 16.  Offentlighet

 

Både postjournaler, samt registre og saksdokumenter som produseres av et forvaltningsorgan skal som hovedregel være tilgjengelig. Så fremt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, har enhver rett til å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet i en forvaltningssak jfr offentlighetslova § 3.

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom man ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen