(Du er ikke pålogget) 
 

Heim kommune - Næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Generelle retningslinjer

• Søker må ha organisasjonsnummer registrert i Enhetsregistret.

• Næringsfondet kan benyttes til: o bedriftsrettede tiltak og aktiviteter o generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen som medaktør/deltaker o generelle tilretteleggende tiltak i regi av andre typer organisasjoner som medaktør/deltaker

• Næringsfondet skal ha utløsende effekt på tiltaket som blir igangsatt.

• Midler fra næringsfondet kan gå til kurs og oppstartstøtte for gründere med inntil kr 30 000.

• Midler fra næringsfondet kan tildeles inntil 5 bedrifter i året for arbeid med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Beløp per bedrift er kr 20 000.

• Søknader til prosjekter som innebærer nye arbeidsplasser, eller nyskaping i bedrifter for å bevare eller skape arbeidsplasser, prioriteres.

• Unge (under 35 år), kvinner og innvandrergrupper, prioriteres. Vedtekter for Heim kommunes næringsfond 3

• Søknader med prosjekt innenfor kommunens satsningsområder, jfr. kommuneplanens samfunnsdel, prioriteres.

• Det skal søkes i forkant av realisering av tiltak og prosjekter. I svært spesielle situasjoner kan det gjøres en vurdering om unntak fra regelen.

• Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig konkurransevridende. Detaljerte retningslinjer for bruk av næringsfond Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader. Nyetablerere og prioriterte målgrupper, kan i spesielle tilfelle oppnå en høyere finansieringsandel, avgrensa oppad på inntil 75 % av totale kostnader. Til fysiske investeringer gis det normalt ikke mer enn 30% av investeringen i støtte. En virksomhet kan ikke søke på flere prosjekter samtidig for å oppnå støtte ut over maksimal støttesats. Støtte fra næringsfond pluss evt. annen offentlig støtte på samme tiltak, skal ikke utgjøre mer enn halvparten av kostnadene (50 %). Kommunalt næringsfond skal supplere, ikke erstatte, andre offentlige støtteordninger for bedrifter. Ved utregning av kapitalbehov inngår normalt rene pengeutlegg, men egeninnsats kan i enkelte tilfeller inngå i støttegrunnlaget. Utgifter til innleid hjelp, permisjoner/ redusert stilling som kan dokumenteres, kan søkes dekt gjennom næringsfondet. Egeninnsats for privatpersoner kan prissettes inntil kr. 300,- pr. time. Dersom tilskuddsmottaker er et regnskapspliktig selskap som bruker egne ansatte i form av eget arbeid, må selskapet kostnadsføre egeninnsatsen i regnskapet for at det skal kunne være del av godkjent kostnadsgrunnlag. I slike tilfeller skal egeninnsatsen prissettes til 1,2 promille av årslønn, maks kr. 700,- pr. time. Det skal føres timeliste for dokumentasjon. Avgrensinger – næringsfond skal ikke brukes til:

• Renter, avdrag og refinansiering av lån, kausjon og garantier.

• Kjøp av aksjer eller investering i egenkapital uavhengig av organisasjonsformer.

• Ordinær drift av virksomheter. All støtte som ikke er knyttet til konkrete utviklingsprosjekt er sett på som driftsstøtte. I bedrifter vil dette gjelde slikt som vedlikehold og utskifting av gammelt utstyr med nytt utstyr av samme type.

• Investeringer i, og ordinær drift og vedlikehold av, offentlige oppgaver.

• Søknader med liten grad av bedriftsutvikling/ nyskapingselement avslås, ev. gis mindre andel støtte.

• Innkjøp eller vedlikehold av rullende kjøretøy.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen