(Du er ikke pålogget) 
 

Røst kommune - Kommunalt næringsfond

Røst kommunes næringsfond skal nyttes til tiltak som fremmer næringsutvikling i kommunen.

Tilskudd eller lån fra fondet skal bidra til å fremme nyetableringer og/eller vekst i eksisterende virksomheter på Røst.

Tiltak med positiv sysselsettingseffekt prioriteres.

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:  

Opplysninger om søker 

 • Tittel
 • Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere
 • Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer 
 • Hvem som er kontaktpersonen.

Økonomi

 • Budsjett med en finansieringsplan: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører.
 • Det skal klart fremgå i søknad og budsjett hvilke spesifiserte formål Næringsfondtildelingen skal finansiere.
 • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte.
 • Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet.   

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater 

 • Prosjektbeskrivelse
 • Mål og målgruppe for prosjektet 
 • Prosjektets formål
  • En beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse
 • Fremdriftsplan for aktiviteter 
 • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha. 
 • Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer. 
 • Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting
 • Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket 
 • Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet 
 • Eventuelle andre forhold som anes som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til å laste opp to vedlegg

Kontakt næringssjef Regine Berglund på e-post regine.berglund@rost.kommune.no for hjelp.

 

For mer informasjon: https://rost.kommune.no/naringsfond/category1056.html

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen