(Du er ikke pålogget) 
 

Bø kommune - Ekstraordinært Kommunalt næringsfond ifm. Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Ekstraordinært Kommunalt næringsfond Bø kommune i Nordland.
Retningslinjer for søknader til ekstraordinært næringsfond i Bø kommune ifm. Covid-19.

Midlene som er tilgjengelig her er inntrukne midler fra kansellerte prosjekter. 

Bakgrunn

Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond.

Hvem kan søke - og om hva?

Målgruppen (søker) er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges.

Hva vektlegges i søknaden?

Kriterier for måloppnåelse:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Formål

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tilskuddets størrelse:

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Tilskuddet gis etter regler for offentlig støtte.

Utbetaling av tilskudd:

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.
For mer informasjon om hvordan du søker: https://www.boe.kommune.no/soeknad-om-oekonomisk-naeringsstoette.349534.no.html

Kontakt:

Bø kommune
Næringskonsulenten
76 11 43 24

post@boe.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen