(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt.

Forankring

Alle tilskuddsordninger på kulturfeltet i Innlandet fylkeskommune, skal bidra til å oppfylle vedtatt kulturstrategi. Kulturstrategien baserer seg på fylkeskommunens Innlandsstrategi, som igjen bygger på FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer om kulturstrategien

Les mer om bærekraftsmålene

Søknadsskjema

Denne tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema. Kunst og kultur bruker nå en ny portal på tilskudd, som alle må benytte for å få godkjent søknaden. Innsendte søknader på andre plattformer vil ikke godkjennes. 

Søker må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis. (Husk å trykke send tilslutt, så søknaden blir registrert i systemet)

Formål

Ordningen skal styrke og løfte barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi økonomisk støtte til kunstnerisk aktivitet med regionalt nedslagsfelt. 

Hvem kan søke?

Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom i Innlandet kan søke.  

Søknadsfrist

Søknadsfrister er 1. mai og 1. november. 

Søknadsfristen 1. november gjelder for prosjekter året etter.

Hva kan støttes?

Prosjekttilskudd med tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og unge prioriteres. 

Det kan bevilges tilskudd til prosjekter som er med på å realisere Innlandet fylkeskommunes vedtatte kulturstrategi; Sikre at barn og ungdom i Innlandet har god tilgang til verdifulle møteplasser, som øker deltagelse og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet.

Ungdom er både fysiske og digitale i sine møter og uttrykk. I de tilfellene der det digitale er sentralt, blir prosjekter der ungdom selv er kreativt skapende, fremfor å være konsumenter og brukere, prioritert.

Som hovedregel ønsker Innlandet fylkeskommune å engasjere seg i tiltak som går på tvers av kommunegrensene. Aktivitet med reelt regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert. 

Støttenivå

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. Fylkeskommunen kan finansiere inntil 75 % av totalkostnaden.

Søknader på under 10 000 kroner vil ikke bli behandlet.

Det bevilges ikke større tilskudd enn maksimum 100 000 kroner per søker eller søknad.

Krav til søknaden

 • I søknadsskjemaet skal det fylles inn blant annet prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan
 • Alle felter i søknadsskjemaet som kan fylles ut, skal benyttes
 • Det skal ikke legges med vedlegg til søknaden. All informasjon skal fremkomme i skjemaløsningen
 • Vi gjør oppmerksom på at rubrikken kort prosjektbeskrivelse i skjemaløsningen vil bli benyttet i saksbehandlingen videre. Skriv teksten kort og konkret slik at hovedbudskapet kommer godt frem 

Søknadsvurdering

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte, siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset. 

 Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av søknadene:

 

 • Tydelig kunstnerisk profil på aktiviteter og prosjekter
 • Samarbeid på tvers av kommuner og regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring
 • Overføringsverdi for andre
 • Antall involverte ungdommer

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene

Avgrensning

 • Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, turnévirksomhet, plateutgivelser og tilsvarende
 • Det gis ikke reisestøtte for enkeltpersoner eller grupper
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne støtteordningen
 • Det gis kun støtte til livssynsnøytrale prosjekter 
 • Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd. 

Rapporteringsfrist er 15.november.

For prosjekter i tidsrommet 15. november til 31. desember må tilskuddsmottaker be om utsatt rapporteringsfrist. 

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen