(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Tilskudd til destinasjonsladere (normalladere) for reiselivsnæringen i Agder

Oppdatering per 27.10.2023:
Tilskuddspotten for 2023 på 1,5 mill. kr er nå tildelt. Nye søkere er velkomne til å søke igjen fra 2. januar 2024.

 

 

Agder fylkeskommune lyser ut tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i Agder for 2023.

Agder fylkeskommune har som mål at klima og miljø skal være premiss for samfunnsutvikling. Vi skal være en pådriver for klimaomstilling og nullutslipp innen 2030. Samtidig skal Agder utvikle fysisk og digital infrastruktur som sikrer mobilitet. Elektrifisering av bilparken er et av satsingsområdene for å nå målene om klimaomstilling. Det skal være praktisk å kjøre elbil i hele fylket.

Agder fylkeskommune har gitt bidrag til utrulling av det offentlige hurtigladenettet over flere år. Hurtiglading er et godt tilbud for folk i farta, og som skal raskt videre på veien. Nå ønsker fylkeskommunen å tilby støtte til reiselivsaktører som vil etablere et ladetilbud for reisende som oppholder seg over lengre tid (minimum 3 timer) ved turistattraksjon/opplevelsessenter eller overnattingsplass.

Hvem kan søke?

Ordningen er for reiselivsaktører som vil sette opp normalladebokser for besøkende.

Ladeoperatører kan også søke på vegne av aktører i reiselivsnæringen.

Vilkår for tilskudd

 • Det blir gitt tilskudd til 10.000 kroner per ladeuttak. 
 • Laderne skal være universelt utformet slik at bl.a. rullestolbrukere rekker opp til laderne.
 • Tilskuddet kan delfinansiere ladere som blir etablert i 2023. Det kan ikke finansiere ladere som allerede er etablert. Søker kan ikke motta annen offentlig støtte til samme tiltak som det søkes om.
 • Denne ordningen støtter ikke fornyelse av eksisterende destinasjonsanlegg. Ordningen har målsetting om å få etablert flere destinasjonsladere i Agder og vil primært støtte nyetableringer eller utvidelser av eksisterende anlegg. Med andre ord støttes per i dag ikke rene oppgraderinger av eksisterende anlegg.
 • Agder fylkeskommune bidrar med finansiell stønad. Mottaker må selv sørge for innkjøp og montering av utstyret.
 • Tilskudd blir utbetalt etter at utstyret er satt i drift. Aktuelle mottakere vil bli informert når søknaden er godkjent i et tilsagnsbrev (via Altinn) om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for utbetaling.
 • Når normallader er kjøpt inn og montert, må mottaker av støtten kunne fakturere Agder fylkeskommune med EHF faktura, og kvittering for innkjøpt utstyr må ligge som vedlegg til fakturaen.
 • Enkeltforetak eller interesseorganisasjoner kan ta imot søknader på vegne av flere aktører. Søkeren er ansvarlig for gjennomføring og for at vilkårene til stønad er oppfylt.
 • Ladeuttak skal være satt opp i samsvar med gjeldende krav og forskrifter knyttet til elbillading.
 • Hvert ladeuttak skal kunne gi god ladeeffekt, slik at brukerne får god, praktisk nytte av ladningen.
 • Mottaker skal selv eie ladeutstyret, men driften kan settes bort til tredjepart.
 • Pris for lading skal svare til normal markedspris for elkraft.
 • Alle reiselivsaktører kan søke om støtte til så mange ladestasjoner de ønsker.
 • Et kriterium for mottak av tilskudd er at besøkstiden for gjester til aktøren normalt er over 3 timer (ved kortere stopp enn dette vil gjesten ha lite nytte av ladingen).
 • Før fakturering kan skje må ladestasjonen/punktet være registrert på nettsiden Nobil (nettside med oversikt på ladestasjoner i Norge).
 • Agder fylkeskommune vil kunne foreta stikkprøver i etterkant for å sjekke om normalladere er satt opp i henhold til søknad og kriterier for dette.

Ordningen har løpende saksbehandling og har ingen søknadsfrist. Det gis støtte så lenge budsjettet for ordningen rekker.

Kontakt

Lisbeth Ramsdal
Rådgiver, Forvaltning, Agder fylkeskommune
E-post: lisbeth.ramsdal@agderfk.no

Opprette søknad

Bruk standardisert søknadskjema på www.regionalforvaltning.no

 1. Registrer deg som søker eller organisasjon
 2. Opprett søknad på utlyst støtteordning (Tilskudd til destinasjonsladere for reiselivsnæringen i Agder)
 3. Fyll ut søknaden, lagre underveis 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen