(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskotsordninga skal legge til rette for styrka omdøme, rekruttering og kompetansebygging med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Vi kan støtte tidsavgrensa  utviklingsprosjekt som bidrar til å realisere mål og strategiar i Temaplan landbruk for Vestland fylke 2023-2027.

Kommunar, organisasjonar og forskings- og utviklingsinstitusjonar kan søkje.  Det blir ikkje gitt bedriftsretta støtte. Det vil seie at det ikkje blir gitt støtte som berre kjem til nytte for ei enkeltbedrift eller eit mindre og avgrensa tal bedrifter. 

Søknadsfristar
Søknadsfristar er 15. april og 1. oktoberVedtak blir fatta i løpet av mai og november i søknadsåret. 

Vilkår og meir informasjon
Meir informasjon om vilkår for tildeling, finansiering, kven som kan søkje og anna informasjon finn de her.

Kontaktinformasjon

Kjersti Sognnes
Seniorrådgjevar
95 75 87 20
kjersti.sognnes@vlfk.no

Kristin Arnestad
Seniorrådgjevar
90 61 68 43
kristin.arnestad@vlfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen