(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til arbeid med folkehelse og livskvalitet i Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til arbeid med folkehelse og livskvalitet i Innlandet 2024

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre livskvalitet, folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller.

Fylkeskommunen har som lovpålagt oppgave å understøtte og være pådriver for folkehelsearbeidet i kommunene. Kunnskapsgrunnlaget på folkehelse for Innlandet viser at vi har sosial ulikhet i helsen til befolkningen. Her ser vi at de med høyest utdanning og inntekt oppgir å ha bedre livskvalitet i nærmiljøet og lever sunnere enn de med lavere utdanning og inntekt.

Tilskuddsordningen følger opp flere av FNs bærekraftsmål og Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Levende byer, tettsteder og bygder der innbyggerne trives og har tilhørighet, har betydning for helse og livskvalitet. Utfordringene fremover er å utjevne forskjellene, og bidra til at innbyggerne trives og har det godt i alle deler av fylket. 

Påvirkningsfaktorer på helse finnes innenfor alle samfunnsområder. Eksempler på helsefremmende tiltak i nærmiljøet kan være å legge til rette for lavterskel aktivitet og møteplasser på tvers av generasjoner, nærturer, gåing og sykling, samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, samarbeid med lag, foreninger og næringsliv, samarbeid mellom kommunen og frivilligheten osv.

Det oppfordres til samarbeid med frivillighet og andre organisasjoner.

Formål

Å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og livskvalitet, og som utjevner sosiale helseforskjeller.

Hvem kan søke?

Kommuner i Innlandet kan søke. Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/eller privat sektor. Kommunen må stå som søker.

Krav til søknad:

Søknaden skal inneholde en enkel prosjektbeskrivelse, framdriftsplan og budsjett- og finansieringsplan for prosjektet.

Støttenivå:

Søker kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene. Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital.

Søknadsvurdering:

Søknadene vil bli vurdert ut fra gjeldende kriterier, og sammenfattet i et saksdokument som blir politisk behandlet.

Siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset, vil ikke alle kvalifiserte prosjekter få tildelt støtte. Totalrammen i 2024 er kr 1 200 000,-.

Krav til tiltaket:

 • Folkehelseutfordringene det skal arbeides med skal være identifisert i kommunens folkehelseoversikt.
 • Arbeidet skal rettes mot befolkningen, og gjelder ikke individrettede tiltak.
 • Kommunen må stå som søker, men kan gjerne samarbeide med andre kommuner, organisasjoner eller frivilligheten om tiltak.

Tiltak prioriteres ut ifra følgende kriterier:

 • Tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen.
 • Tiltak for å styrke et inkluderende nærmiljø.
 • Tiltak som har som mål å øke befolkningens opplevelse av livskvalitet, mestring, mening og tilhørighet.
 • Tiltak hvor kunnskap og erfaringer blir dokumentert slik at det kan deles med andre.

Avgrensning:

 • Det gis ikke støtte til gjennomføring av ordinære kommunale driftsoppgaver.
 • Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er en vesentlig bidragsyter.
 • Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner.
 • Det gis ikke støtte til ordinære kommunale oppgaver, lønnsmidler, dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti.

Rapportering:

Mottakere av tilskudd skal sende en kort rapport og sammendrag av regnskapet for prosjektet, som viser hvordan tilskuddet er benyttet og om målene for tiltaket er nådd.

Utbetaling av tilskudd:

50 % av tilskuddet utbetales så snart prosjekteier har sendt anmodning om utbetaling. Resterende 50 % utbetales når rapport er mottatt. Rapporteringsfrist står i tilsagnsbrevet.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen