(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

Liggende logo for bruk på skjerm - Klikk for stort bilde 

Formål

Støtteordningen for kunstnerresidenser skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet. Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av virksomheten sin. Kunstnerresidensen kan gjerne gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner. Det er et krav at aktiviteten skal ha betydning for regionen utover den enkelte kunstners virke.

Hva kan støttes?

Det kan søkes om midler til tilrettelegging og gjennomføring av kunstnerresidenser i Innlandet, og støtten kan være fra ett- til treårig.

Krav til søknaden

Søknaden skal beskrive konsept og organisering for residensen, kriterier for valg av gjestende kunstnere, samt synliggjøring av hvordan kunstneroppholdet får betydning for regionen. 

Det kan om ønskelig legges ved vedlegg. 

Søknadsbehandling

Søknadene vil bli vurdert ut fra residensens vektlegging av kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og ressurs- og kapasitetsutnyttelse. Residenser som i tillegg til produksjon innebærer tilbud til publikum vil bli prioritert.

Avgrensninger

Det kan ikke søkes om støtte til investeringer eller vedlikehold av bygningsmasse.

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen