(Du er ikke pålogget) 
 

Landbruk - utviklingsmidler

Opprett ny søknad på støtteordning

Utviklingsmidler i landbruket

Har du en idé til et landbruksrelatert utviklingsprosjekt? Ta kontakt på et tidlig tidspunkt i prosessen for å drøfte muligheter for finansiering.
Søknadsfrist: Løpende

Kontakt oss for å: 

 • få veiledning om hvilke tilskuddsordninger som er mest aktuelle.
 • avklare om det finnes pågående prosjekter/arbeid som er relevante.
 • drøfte aktuelle samarbeidspartnere.
 • få veiledning om hvordan prosjektet kan lykkes og treffe kriteriene best mulig.

Se kontaktinformasjon nederst på siden. 
Før du kontakter oss ber vi deg fylle ut denne skissa. Da har vi bedre grunnlag for å veilede deg videre i prosessen.

Om tilskuddsordningen

Midlene skal gå til samarbeidsprosjekter som legger til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket (dvs. jordbruk og skogbruk). De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket. Midlene skal også støtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

For 2024 er det bevilget 6,1 millioner til regionale tilretteleggingstiltak (RT) og 2,14 millioner til rekruttering og kompetanseheving (RK) for Innlandet.

Det gis normalt tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag (totalbudsjett). Forskriften åpner opp for at det kan gis inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I noen særskilte tilfeller kan det være aktuelt med en så høy støtteandel. Utgifter og timer skal dokumenteres. Regelverket om offentlig støtte vil kunne sette begrensninger for støttegrad og tildeling.  

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd.

Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringen. Flere bedrifter som samarbeider kan søke om regionale tilretteleggingsmidler.

Prioriteringer

I 2024 vil søknader innenfor disse områdene bli prioritert:

 • Prosjekter som bidrar til å bygge Matnasjonen Norge
 • Prosjekter som bidrar til klimatilpasning og økt verdiskaping i landbruket
 • Prosjekter som tar i bruk ny teknologi i landbruket
 • Utvikling og utprøving av kurs
 • Utvikling og gjennomføring av videreutdanning
 • Utvikling og gjennomføring av rekrutteringstiltak
 • Tiltak for likestilling og omdømmebygging

Vurdering av søknad

Prosjektet/tiltaket vil bli vurdert på bakgrunn av kriterier, veiledning og innsendt søknad.

Søknaden må inneholde en tydelig prosjektbeskrivelse som beskriver hva som skal oppnås og hvordan prosjektresultatet skal brukes etter prosjektperioden. I søknaden må det redegjøres for hvilke av FN's bærekraftsmål prosjektet bygger opp om, og på hvilken måte.

Kriterier: 

 • Samarbeidsprosjekter/tiltak mellom flere organisasjoner/virksomheter eller som kommer mange bønder til gode blir prioritert.
 • Prosjektet/tiltaket skal bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet/tiltaket skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av forprosjekt/prosjekter/tiltak, men ikke til ordinær drift og fysiske investeringer.
 • Det gis ikke støtte til kommunalt planarbeid. Prosjekter som er en oppfølging av planene og som er initiert av næringa kan søke om støtte.
 • Prosjektet/tiltaket skal bygge opp om FNs bærekraftsmål.
 • Det gis ikke støtte til:
  • enkeltstående studieturer, fagmøter, seminarer og bokprosjekter.
  • drift av matfestivaler.
  • gjentakende tiltak.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes inn via den elektroniske søknadsportalen på regionalforvaltning.no. Der finner du også kriterier og fullstendig informasjon om støtteordningene.

Vi anbefaler å se på hjelpeteksten som kommer opp ved å holde pekeren over spørsmålstegnene i de grønne rundingene i søknadsskjemaet. Dette sikrer at du svarer på det som er ønsket i det aktuelle feltet i skjemaet. 

Prosjekter med tilskudd på 500 000 kroner eller mer må levere revisorgodkjent prosjektregnskap (ISRF4400) i forbindelse med sluttrapportering. Dette vil medføre ekstrakostnader for prosjektet. 

Du kan bare sende inn én søknad per prosjekt/tiltak

Behandling av søknaden

Hovedutvalg for næring behandler søknader med sum over 500 000 kroner. Øvrige søknader behandles administrativt.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

Styringsdokumenter

Rammene er fastsatt i jordbruksoppgjøret og ordningen forvaltes etter Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019. 

Regionale føringer:

Kontakt:

Tove Linnea Aas. Tlf 41 44 23 80

Vegard Urset Tlf 91 52 64 90

Sissel By Ingvaldsen Tlf 91 15 41 72

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen