(Du er ikke pålogget) 
 

Landbruk: Regionale tilretteleggingstiltak og Rekruttering og kompetanseheving

Landbruk: Regionale tilretteleggingstiltak og Rekruttering og kompetanseheving

Formål[1]

Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket.

Tema 

 

Tildelingskriterier

 

 

 

 

Tema

 

 

Tildelingskriterier

Regionale tilretteleggingstiltak

Utviklingsmidlene skal gå til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket, eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer.

Følgende prosjekter/tiltak prioriteres:

 • Innlandet som Matregion nummer 1.
 • Innovasjon og klimatilpasning av produksjon.
 • Grønt- og kornsatsing med gode markedsmuligheter.
 • Lokalmat, grønt reiseliv og Inn på tunet.
 • Styrking og organisering av skogsbilveilag.
 • Økt trebruk

Fylkeskommunen legger regionale og nasjonale føringer til grunn for vurderingene.

 • Prosjektet må være klart knyttet til og forankret i Innlandet.
 • Bidra til å øke og/eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
 • Prosjektet skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
 • Støtte gis til igangsetting/initiering av tiltak, men ikke til ordinær drift.
 • Midlene skal være utløsende for at tiltaket blir igangsatt.
 • Støtte kan gis til prosjekt-/prosessarbeid, men ikke fysiske investeringer.


Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak

Utviklingsmidlene skal bidra til rekruttering til næringa, landbruksutdanning og kompetanseheving hos næringsutøverne.

 • Støtte til etterutdanning av en viss varighet og omfang i landbruket
 • Tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging.
 • Tiltak som bidrar til rekruttering til landbruksutdanning på ulike nivå og etterutdanning for næringsutøvere.


Generelt for begge ordningene

Søknadens relevans opp mot vedtatte planer og strategier for Innlandet.

 • Forankring og samarbeid.
 • Gjennomføringskapasitet, søkers kapasitet og kompetanse.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Prosjektets/tiltakets resultat og effekt.
 • Tiltak og prosjekter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner/virksomheter eller kommer mange bønder til gode, blir prioritert.

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke på begge typer midler.

Bedrifter som samarbeider om prosjekter/tiltak kan søke midler.

Krav til søknaden

Søknad skal sendes i www.regionalforvaltning.no

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet.

Maksimal timesats for egeninnsats er 500 kr/time.

Egeninnsatsen kan bestå av egenkapital og egeninnsats. Egeninnsatsen kan maksimalt utgjøre 20 %, og skal beskrives i kostnadsbudsjettet.

Beskrivelse av tiltaket: Relevans, målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter.

Det kan kun søkes midler fra en av støtteordningene til samme prosjekt/tiltak.

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med prosjektregnskap skal sendes via regionalforvaltning.

Maks. støttesats

Det kan gis tilskudd på inntil 75 % av godkjente kostnader.

Søknadsfrister

11. oktober 2021.


Kontaktpersoner

Regionale tilretteleggingsmidler:

Silje Randby Trane, silje.randby.trane@innlandetfylke.no

tlf. 977 43 227

Rekrutterings- og kompetansemidler:

Sissel By Ingvaldsen, sissel.by.ingvaldsen@innlandetfylke.no

tlf. 911 54 172[1] Ref. Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Landbruk- og matdepartementet 2020

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen