(Du er ikke pålogget) 
 

Telemark Utviklingsfond - Tilskuddsordning nye energiprosjekter

Midlene Telemark Utviklingsfond forvalter er det årlige overskuddet fra fylkeskommunal konsesjonskraft fra de åtte kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. Fondet er opprettet med hjemmel i avtale av 09.12.09 mellom Telemark fylkeskommune og de åtte nevnte kommunene. Telemark Utviklingsfond drives etter vedtekter godkjent av Telemark Fylkesting 20.10.2010.


FORMÅLET MED TELEMARKSUTVIKLINGSFOND
Fondet skal bidra til å skape og underbygge en langsiktig og positiv utvikling i det området som pr 09.12.13 utgjør Telemark fylke, med særlig vekt på næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang.

TELEMARK UTVIKLINGSFONDS VIRKEOMRÅDER
Fondets virkeområder skal til enhver tid samsvare med overordnende prioriteringer, strategier og planer vedtatt av Telemark Fylkesting.

NYE ENERGIPROSJEKTER

Telemark Utviklingsfond har i sitt styremøte 5 juli 2023 gjort vedtak om å etablere en tilskuddsordning til kommuner i Telemark som arbeider med utredningsprosjekter for etablering av ny fornybar energi i sin kommune:

Styret i Telemark Utviklingsfond vedtar å avsette en ramme på kr. 5 MNOK i tilskuddsmidler til prosjekter for ny fornybar energi. Tilskuddsmidlene skal gå til utredningsprosjekter der det er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Prosjektene skal være forankret og prioritert i kommunene og i fylkeskommunen. Det settes en ramme på maksimalt kr. 500.000, - til hvert prosjekt. Tilskuddet skal maksimalt dekke 50% av prosjektkostnaden og det er kommunene som søker. Tilskuddsordningen lyses ut under nåværende tilskuddsordning i regionalforvaltning, og det sendes informasjon til alle kommuner i Telemark og fylkeskommunen. Når rammen på 5 MNOK er brukt trekkes tilskuddsordningen tilbake.

Utredningsprosjektet kan være knyttet til både forstudie og forprosjektfasen, søknaden må gjøre rede for forankring av prosjektet, bakgrunn og formål, prosjektmål, prosjektorganisasjon, prosjektoppfølging, målgrupper, interessenter, risikovurdering, gjennomføring (aktivitet, tids- og ressursplan) samt økonomi. Tilskuddsordningen blir lyst ut i regionalforvaltning.

Spørsmål og avklaringer kan rettes til daglig leder. Søknadene vil bli fremlagt for styrebehandling.

MERK: Søknader med prosjektplan sendes på e-post til daglig leder.

Kontaktperson

Audun Mogen

Telemark Utviklingsfond

Mob tlf +47 913 88 396

epost: audun.mogen@vtfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen