(Du er ikke pålogget) 
 

Forprosjekt nye utdanningstilbod

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål
Ordninga skal støtte opp om utvikling av nye utdanningstilbod og kompetanseprogram som er særleg relevante for å møte kompetansebehovet i arbeidslivet i Møre og Romsdal. 

Prosjekta som får støtte skal danne grunnlag for oppretting av eit nytt tilbod i Møre og Romsdal, eller kvalifisere prosjekt frå Møre og Romsdal til å nå opp i nasjonale utlysingar om utvikling av utdanningstilbod.

Målgruppe: Kven kan søkje
Både  utdanningstilbydarar (universitet/høgskolar, fagskolar og vidaregåande skular) og organisasjonar som representerer arbeidslivet, kan søke. Det er ein føresetnad at prosjekta har eit samarbeid mellom utdanningstilbydarar og arbeidslivet. 

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til 
1. Å utvikle nye utdanningstilbod som er relevante for arbeidslivet i Møre og Romsdal. Nye utdanningstilbod kan vere innanfor universitet og høgskole, høgare yrkesfagleg utdanning (fagskole) eller vidaregåande opplæring. Nye utdanningstilbod skal gi formell kompetanse i form av fagbrev eller studiepoeng.

Med nye utdanningstilbod meiner fylkeskommunen:
Nye utdanningstilbod som ikkje eksisterer i Møre og Romsdal
Nye emnar eller modular 
Nye måtar å tilby eksisterande utdanningstilbod på 

Døme på nye måtar å tilby eksisterande utdanningstilbod på kan vere å tilpasse stadbasert opplæring til samlingsbasert og/eller nettbasert opplæring.


2. Kompetanseprogram: Å utvikle nye kompetanseprogram som er relevante for arbeidslivet i Møre og Romsdal. Med kompetanseprogram meiner fylkeskommunen ei strukturert opplæring med fagleg innhald. Programmet skal vere utvikla med mål om deltaking frå fleire organisasjonar. 

Det er ikkje krav om at kompetanseprogram skal gi formell kompetanse. 

Fylkeskommunen kan ikkje støtte konferansar, korte møter og workshop frå denne ordninga. 

Maksimal støtte per prosjekt er 400 000 kroner.

Døme på kostnader som ein kan få støtte til frå ordninga: 
Kartlegging av kompetansebehov i arbeidslivet, for eksempel behovet i ein bransje/næring/sektor
Utgreiing av innhaldet i eit nytt utdanningstilbod eller kompetanseprogram
Samarbeid mellom utdanningstilbydar og arbeidsliv om utvikling av nye tilbod, til dømes prosjektleiing, møtekostnadar  

Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til? 

Forprosjektmidlar kan ikkje brukast til:
Drift av nye tilbod
Marknadsføring eller drift av eksisterande utdanningstilbod 

Statsstøtte
Søknadar vert vurdert opp mot statsstøtteregelverket. For dei prosjekta der statsstøtteregelverket trer i kraft, vil støtte frå ordninga gis som opplæringsstøtte (artikkel 31 i gruppeunntaket).

Fylkeskommunen støttar berre utvikling av nye utdanningstilbod eller kompetanseprogram som går ut over obligatorisk opplæring. Tilboda kan heller ikkje vere knytt til vidareutdanning som er pålagt av nasjonale myndigheiter. 

Generelle vilkår

- Du kan søke om støtte til ekstraordinære utviklingskostnader, ikkje til ordinær drift.
- Tilskotet skal ha utløysande effekt. Det vil seie at tilskotet skal bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vil bli gjennomført.
- Vi støttar ikkje aktivitetar som alt er starta eller gjennomført.
- Søknaden skal innehalde bakgrunn for prosjektet, mål, målgruppe, forventa resultat og effekt, organisering, aktivitetar, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
- Vi kan finansiere inntil 50 prosent av dei totale kostnadane i prosjektet. Eigeninnsats kan vere ein del av finansieringa. Eigeninnsats skal prisast til 1,2 promille av årsløn, men maksimalt 1 100 kroner per time.
- Søkar må opplyse om ein har mottatt anna offentleg støtte dei  siste tre åra. Søknaden vert vurdert etter statstøtteregelverket.
- Søknad og saksbehandling er offentleg og blir arkivert.

Evalueringskriterium: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden? 
Kompetansebehovet i arbeidslivet
Samarbeid mellom tilbydar og arbeidslivet
Gjennomføringsevne 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen