(Du er ikke pålogget) 
 

Skape etablererstipend 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Skape Etablererstipend  

Skape Etablererstipend er en tilskuddsordning som støtter nystartede bedrifter til markedsundersøkelser og kompetansehevende aktiviteter. Formålet er å gi bedrifter støtte til å komme i gang. Stipendet er spesielt rettet mot forretningsideer med lav eller ingen innovasjonsgrad. 

 

Søknadskriterier

Nyetablerte bedrifter som har registrert sin virksomhet fra og med januar 2023.
Må ha gyldig organisasjonsnummer i Rogaland Bedriften adresserer og tilbyr løsninger rettet mot reelle utfordringer og som kan anses som positive samfunnsbidrag.
Virksomheten integrerer bærekraft i kjernen av sin forretningsmodell.
Virksomheten har klare intensjoner om å skalere og skape nye arbeidsplasser

 

Ikke kvalifisert til å søke

Bedrifter som har mottatt finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge for samme prosjekt. 
Konsulentvirksomhet Ingen organisasjonsnummer

Hva kan det søkes støtte til?

Etablererstipendet skal brukes til kundeinnsikts- og kompetansehevende aktiviteter som bidrar til videreutvikling av bedriftens forretningsmodell og forbedring av produktet eller tjenesten. 

 

 Godkjente aktiviteter:

Markedsundersøkelser: Intervjuer, produkt-demonstrasjoner og spørreundersøkelser.
Produktutvikling: Bygging av prototyper (MVP)
Nettverk og kompetanse: Deltakelse i nettverkssamlinger og relevante kurs.
Andre aktiviteter: Forskjellige kompetansehevende og markedsundersøkende initiativer.
Pilotering: Test av produkt/tjeneste i praksis.

Ikke godkjente aktiviteter:

Høyere utdanning
Driftskostnader
Tidligere påløpte utgifter
Varig driftsmidler

 

 Krav til søknaden

 Søknad må svare ut de overnevnte søknadskriterier
CV for bedriftsleder må legges ved.
Søknad inkludere Canvas forretningsmodell, SWOT-analyse og kostnads- og finansieringsplan. Kostnad- og finansieringsplanen må inneholde en detaljert oversikt over kostnader og planlagt bruk av midler fra stipendet.

 

 Søknadsprosessen

 Bedriftsnavn og organisasjonsnummer må oppgis i søknad.
Søknaden må sendes inn i søknadsportalen regionalforvaltning.no. For at søknaden skal regnes som fullstendig, må alle felt i skjema være utfylt og søknadsmal følges. 

 

Informasjon om Canvas og SWOT-analyse

Canvas forretningsmodell: Beskriv din forretningsidé og hvordan du planlegger å tjene penger på den. Bruk en "canvas forretningsmodell" for å presentere din forretningsmodell på en klar og strukturert måte. Dette vil hjelpe oss med å forstå din forretningsidé og hvordan du planlegger å gjøre den lønnsom.
Lag en ferdig utfylt modell og legg som vedlegg i søknaden. Trykk HER for å finne mal.

SWOT-analyse  Lag en enkel SWOT-analyse som vurderer styrker, svakheter, muligheter og trusler i din bedrift. Analysen tar for seg interne og eksterne faktorer som kan hjelpe eller true din bedrift i forhold til å nå sine mål. Trykk HER for SWOT-analyse mal. 

 

Finansiering og rapportering

Utlysning for 2024 har en økonomisk ramme på totalt 500 000 kroner. Det kan gis maks 50 000 kroner til et enkeltprosjekt som møter satte krav for støtte. Maksimal støttesats er inntil 80% av totalbudsjettet til prosjektet. Søker må dokumentere resterende finansiering og spesifisere egeninnsats i kostnads- og finansieringsplanen som legges ved søknad. Dersom egeninnsats brukes for å finansiere prosjektet, må tall på timer og timesats spesifiseres. Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av reell årslønn, men avgrenset til 700 kroner per time. Det kan godkjennes inntil 1850 timer per år.  

75% av tilskuddet utbetales ved akseptert tilsagn. De siste 25% betales ut ved godkjent sluttrapport og sluttregnskap som sendes inn ved prosjektslutt. 

 

Statsstøtteregelverket

Støtten gis som bagatellmessig støtte jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Den nevnte forskriften gjennomfører Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, publisert i EU-tidende den 24.12.2013 (OJ L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Ifølge forordningen kan et foretak totalt få tildelt maksimalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte i løpet av en treårsperiode. Ved eventuelle nye søknader om offentlig, bagatellmessig støtte (uansett støttekilde) har firmaet plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i tre regnskapsår fra tilbudstidspunktet. 

 

Vurderingskriterier

Innsendte søknader vil bli vurdert etter at søknadsfristen er ute, og behandles administrativt i Rogaland fylkeskommune. Innsendte søknader blir vurdert opp mot hverandre ved bruk av karaktersystem for å sikre at støtte blir tildelt de prosjektene som treffer søknadskriterier for ordningen.  

 

Det legges vekt på følgende kriterium ved prioritering og vurdering av søknader: 

  • Potensiale i forretningsideen 

  • Kvalitet i canvas, SWOT-analyse og budsjett 

  • Realisme i forretningsidé 

  • Relevans for ordningen sine søknadskriterier 

 

Når får du svar på søknaden?

Saksbehandlingstid er ca. 4 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferierpåregnes). 

 

Kandidater som får støtte fra Skape Etablererstipend kan forvente: 

  • Oppstart (Webinar): Deltakerne vil få informasjon om regional forvaltning, Skapes tilbudstjeneste og tidligere case-studier av SES-kandidater. Dette for å skape en god forståelse av prosessen og mulighetene som ligger foran dem. 

  • Individuell oppfølging underveis: Kandidatene vil motta personlig veiledning gjennom prosessen. Dette kan inkludere råd om forretningsutvikling, finansiering, markedsføring og andre relevante områder. Målet er å gi støtte til å realisere dine forretningsideer. 

  • Invitasjon til gruppeveiledning: Kandidatene vil bli invitert til en gruppeveiledning. Dette for å gi dem muligheten til å dele erfaringer, lære av hverandre og få støtte fra erfarne veiledere.  

  • Felles arrangement: Kandidatene vil få en invitasjon til et felles arrangement som gir dem muligheten til å møte de andre kandidatene, utveksle ideer og bygge et større nettverk. 

 

Kontaktinformasjon:

For spørsmål om stipendet, ta kontakt med camilla.torvik.tonne@skape.no FØR innsendt søknad.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen