(Du er ikke pålogget) 
 

Regional medfinansiering - internasjonale programmer

Opprett ny søknad på støtteordning

Virkemiddel

Regional medfinansiering til deltakelse i internasjonale programmer (EU, NORA m.m.)

Virkemiddelets formål

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sametinget ønsker en felles ordning for interessenter i Nord-Norge når det gjelder regional medfinansiering av internasjonale programmer.  

 Hovedmålet med regional medfinansiering er å bidra til økt deltakelse i grenseoverskridende prosjektet for å skape attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn og byer. Målet er å fremme inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Midlene skal benyttes for å øke attraktiviteten og konkurransekraften for befolkning og næringsliv gjennom det grønne skiftet og digitalisering.

En felles søknad om regional medfinansiering vil forenkle prosessen til søker og sikre norsk deltakelse i internasjonale programmer. Det kan søkes inntil 20 % av budsjettet i regional medfinansiering.

Målgruppe

(hvem kan søke)

Kommuner, regioner og organisasjoner kan søke om tilskudd/prosjektstøtte. Søker må ha kontorsted i Nordland eller Troms og Finnmark da midlene er satt av for mobilisering av nordnorske aktører til deltakelse i internasjonale programmer.

Bedrifter må henvende seg til Innovasjon Norge (Arktis eller Nordland), eller ta kontakt med fylkeskommunens øvrige bedriftsrettede virkemidler.

Målekriterier

Tiltakene skal bidra til attraktive lokalsamfunn, som legger til rette for næringsutvikling, samt å inkludere tilflyttere. Kriteriene for måloppnåelse er nye arbeidsplasser, at innbyggere blir værende i lokalsamfunn og grad av deltagelse i frivillige organisasjoner og folk til folk samarbeid. Det skal i vurderingen av de ulike prosjektene legges vekt på klare mål, konkret vurdering av resultatene og læring for videre arbeid, samt:

  • God lokal forankring, det vil si at prosjektene skal følge opp strategier og planer med konkrete tiltak - regional relevans
  • Samarbeid på tvers av sektorer, hvor resurser samles for å oppnå størst mulig felles nytteverdi og samfunnseffekt.
  • Bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering
  • Grenseoverskridende merverdi

Tiltak som bidrar til å bygge kunnskap og informasjonsdeling lokalt, regionalt og/eller internasjonalt.

Timesats

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, eventuelt med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Kostnadstillegg må kunne dokumenteres.

Ved beregning av timesatser gjelder i hovedsak følgende regler:

  • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.
  • Timesatsen kan ikke overstige 1200 kroner.
  • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.

Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor må dette beskrives og behovet dokumenteres.


 

Søknadsfrist

 

Fristen for å søke om reginal medfinansiering følger fristen for det internasjonale programmet som er tenkt søkt.

Søknader registreres i regionalforvaltning.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen