(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionalt næringsfond Rogaland

Mål for utlysingen

Regionalt næringsfond skal stimulere til samarbeid mellom kommuner for å bidra til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping.

Prosjektene som støttes må være forankret i ett eller flere av satsingsområdene i Nærings- og innovasjonsstrategien til Rogaland fylkeskommune, se Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no):

 • Ren energi og maritim framtid
 • Mat
 • Reiseliv og opplevelser

Det lyses ut 5 millioner kroner i 2024.

Søknadsfrist

Regionalt næringsfond har to søknadsfrister i 2024:

 • 1. april
 • 1. oktober

Søknadene behandles i Regional-, kultur-, og næringsutvalget til Rogaland fylkeskommune.

Søknadsskjema

Søknaden skal sendes elektronisk i www.regionalforvaltning.no . Søker må opprette en bruker, eller logge inn med eksisterende brukernavn og passord.

Målgruppe

Kommuner i samarbeid med andre kommuner og heleide interkommunale næringsutviklingsselskap kan søke om støtte fra Regionalt næringsfond.

Andre private og offentlige virksomheter, forskningsinstitusjoner og universitets- og høgskoler kan delta som partnere i prosjektene.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis støtte til forprosjekter og hovedprosjekter i ulike faser.

Tiltak som kan støttes:

 • Utviklings- og analysearbeid
 • Opplærings- og kompetansehevingstiltak
 • Samhandlingsarenaer og samarbeidstiltak mellom organisasjoner for å legge til rette for større samarbeidsprosjekter innen næringsutvikling
 • Mobiliseringsarbeid for å skaffe riktige partnere for omfattende eller større samarbeidsprosjekter

Utlysningstekst og krav til søknaden finnes på www.regionalforvaltning.no, der søknaden skal leveres.

Rogaland fylkeskommune kan kreve å være involvert i styrende organ, eller ha en rolle som observatør i enkeltprosjekters styrende strukturer.

Krav til søknad 

Søknadsskjema

Søker må benytte søknadsskjemaet i regionalforvaltning, og all informasjon som er relevant for vurderingen av søknaden må komme tydelig frem.

For at søknaden skal regnes som fullstendig, må alle felt i skjemaet være utfylt. Hovedregelen er at informasjon som ligger i separate vedlegg, eller er lenket til i søknaden, ikke blir lagt vekt på. Unntaket er kostnads- og finansieringsplaner, tids- og milepælsplaner og andre viktige avtaler.

Dersom søknaden ikke er fullstendig, kan den bli avvist.

Søknadsskjemaet sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Kostnader og finansiering

Søknaden skal inneholde budsjett med både kostnads- og finansieringsplan, med opplysninger om de ulike kostnadene i prosjektet, og hvordan prosjektet skal finansieres.

Det kan søkes om støtte for inntil 75 % av godkjente kostnader i prosjektet:

 • Inntil 500 000 kroner for prosjekter der minimum to kommuner samarbeider
 • Inntil 750 000 kroner for prosjekter der minimum tre kommuner samarbeider
 • Inntil 1 million kroner for prosjekter der fire eller flere kommuner samarbeider

Godkjente prosjektkostnader er:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/kostnader til bruk av konsulenter, herunder innkjøp av FoU-bistand.
 • Møte- og reisekostnader
 • Andre relevante prosjektkostnader

Ved beregning av timesatser gjelder Forskningsrådets regler for føring av personalkostnader og indirekte kostnader.  

 • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader. 
 • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år.

Det kan anmodes om utbetaling av 25 % av midlene ved akseptert tilsagn. Videre kan det anmodes om 25 % av midlene midtveis i prosjektet. Siste 50 % av midlene utbetales ved godkjent sluttrapport og sluttregnskap.

Dette støttes ikke:

Tilskuddet fra regionalt næringsfond skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket.

Prosjektet skal ikke være påbegynt før søknaden er innsendt.

Det tildeles ikke støtte til:

 • Løpende driftskostnader
 • Deltagelse på messer og arrangementer
 • Store fysiske investeringer og større utstyrskostnader
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Litteraturstudier- og mulighetsstudier

Rapportering

Det skal sendes inn sluttrapport for prosjektet med regnskap. Finansieringen og kostnadene skal gå frem av det offisielle regnskapet til den prosjektansvarlige. Prosjektregnskapet skal utformes i henhold til god regnskapsskikk og vanlige regnskapsprinsipper.

 

Det må leveres revisorerklæring i sammenheng med sluttregnskapet. Sluttrapportering skjer i regionalforvaltning.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen