(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Nes kommune inntil kr. 30 000,-

Opprett ny søknad på støtteordning

Kun for søknader inntil kr. 30 000,-, som behandles under Kommunedirektørens delegerte fullmakt. For høyere støttebeløp må det søkes til søknadsfrist 01.04. og/eller 01.10 (se nærmere informasjon på kommunens hjemmeside).

FORMÅL

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune for å fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan. Støtten kan tildeles som tilskudd og lån.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt er for tilsagn oppad til kr. 30 000,-, begrenset oppad til kr. 150 000 pr år.

Søknadsveileder og fondets vedtekter 

STØTTEVILKÅR TILSKUDD OG LÅN:

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. Gründerne og nyetablering vil som hovedregel få innvilget tilsagn < 50 000,- som støtte. For tilsagn > 50 000,- vil første 50 000,- som hovedregel tildeles som støtte og resterende fordeles 50% støtte og 50% lån. 50 % av tilskuddet kan holdes igjen i påvente av at det foreligger dokumentasjon på at prosjektet er igangsatt/gjennomført i henhold til forutsetningene for tilskuddet. Midler fra næringsfondelet tildeles ikke bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån, gjeldssanering eller løpende drift.  Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene, eller norsk lov, eller det viser seg at tiltaket ikke kan realiseres som forutsatt, vil utbetalte midler kreves tilbakebetalt. Rentefritt lån, begrenset oppad til 100 000,-. 1. terminforfall 6 måneder etter utbetaling. Lånet nedbetales over 24 terminer.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Løpende

Kommunedirektøren er delegert fullmakt for tilsagn oppad til kr. 30 000,- for søknader om tilskudd. 

 

FOR SPØRSMÅL:

Dorte Grenaker dorte.grenaker@nes.kommune.no tlf.479 97 211

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen