(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Fjord kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Fjord kommune sitt næringsfond skal i første rekkje nyttast til næringsformål (bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter) og til kommunale næringstiltak (kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringar knytt til næringsføremål).

Det vil vere 4 søknadsfristar gjennom året:
- 15. februar
- 15 mai
- 15 august
- 15. november

Søknader til næringsfondet vert handsama fortløpande gjennom året. Det skal søkjast elektronisk via regionalforvaltning.no

Tiltak som vert tildelt midlar frå næringsfondet skal støtte opp under ei eller fleire av desse målsetjingane:

  • Etablering av nye og overlevingsdyktige verksemder
  • Utvikling i eksisterande verksemder
  • Fleire arbeidsplassar
  • Innovasjon og utvikling
  • Fremje entreprenørskap hos unge, kvinner og innvandrarar
  • Nyskapande etableringar som gir moglegheit for mange arbeidsplassar vert spesielt prioritert

Meir informasjon finn du heimesida til Fjord kommune:

https://www.fjord.kommune.no/tenester/naring-og-landbruk/naringsutvikling-og-etablering/

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen