(Du er ikke pålogget) 
 

Internasjonale mesterskap/arrangement

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for støtte til internasjonale mesterskap/arrangement   

 

Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte store arrangement som avholdes i regionen med våre virkemidler. Dette inkluderer også å bidra med kompetanse som fylkeskommunen innehar, eller gjennom sitt nettverk. Det er viktig å støtte opp om arrangement hvor det er mulig å skape synergier og ringvirkninger for idretten, besøksnæring, øvrig næringsliv og kommune.

 

Søker må i sin søkand svare ut de absolutte krav som regelverket for tilskuddsordningen krever.

 

Absolutte krav:

  • Arrangøren må være organisert på en slik måte at eventuelt overskudd ikke kan bli utbetalt som utbytte til private eiere. Eneste unntaket vil være hvis selskapet blir avviklet, og et eventuelt overskudd tilfaller aktivitet for barn og unge. Eventuelle vedtekter som viser disponering av overskudd, vedlegges søknaden.
  • «World Anti-doping Code» må gjelde for arrangementet (det internasjonale anti-dopingregelverket.)
  • Arrangementet skal ha idrettsaktivitet som hovedinnhold, og stimulere til ringvirkninger blant barn og unge. Dette kan også skje i form av sidearrangement for barn og unge, eller en plan for hvordan man kan bruke arrangementet til å rekruttere til idretten. Det er ikke mulig å søke på tilskudd til konferanser, kongresser etc. under denne ordningen.
  • Arrangementet skal legge FNs bærekraftmål til grunn (økonomisk-, miljø- og sosial bærekraft). Søknaden må omfatte hvilke målsetninger og tiltak man planlegger for å oppnå dette. Tilskuddsmottaker må rapportere om måloppnåelse om sitt arbeid med bærekraft til fylkeskommunen senest 3 måneder etter arrangementet. Fylkeskommunen forutsetter at arrangøren har en koordinator eller leder for bærekraft.
  • Kostnadsoverslag med budsjett og finansiering skal være vedlegg til søknaden. Alle finansieringskilder skal oppgis. Vi forutsetter at kommunen hvor arrangementet finner sted, bidrar i finansieringen. Finansieringen må fremstå som realistisk.
  • Arrangøren må samarbeide med besøksnæring/reiseliv, øvrig næringsliv og offentlige for slik å bidra til å skape synergier og ringvirkninger. Dette kan bli gjort gjennom nettverksprosjekt hvor flere interessenter deltar. Fylkeskommunen kan stille til rådighet kompetanse for å bidra til å belyse hvilke muligheter som finnes for å skape sosial og økonomisk merverdi.

 

Vurderingskrav:

  • Arrangementet bør være åpent for kompetanseoverføring til andre arrangører. Dette kan de gjøre gjennom å invitere andre arrangører til arrangementet og/eller at disse får tilgang til evalueringsrapporter.
  • Beskriv eventuell bruk av elever i videregående skole som frivillige i arrangementet. Oppgavene må ha relevans til fagplanen, og må være avklart med faglærer/skole. Vi forutsetter at elevene som deltar mottar et praksisbevis etter arrangementet.
  • Beskriv hvordan rekruttering og opplæring av frivillige i arrangementet er planlagt.

 

Når det gjelder vurderingskravene, er det ikke nødvendig å oppfylle alle. Derimot må alle de absolutte krav være oppfylt.

 

Vi forutsetter at arrangører som mottar tilskudd, oversender en evalueringsrapport til fylkeskommunen kort tid etter at arrangementet er avsluttet. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av måloppnåelse i forhold til kravene for tilskudd. I tillegg en beskrivelse av hva som har fungert bra/ikke bra under planlegging og gjennomføring av arrangementet. Rapport om arbeid med bærekraftmålene kan leveres i egen rapport, eller innarbeides i totalrapporten.

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

 

Kontaktperson om innhold i søknaden

Tove Helland Pedersen, tlf: 470 61 390, e-post: tovpe@trondelagfylke.no

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske utfordringer:


Gaute Rosten, tlf. 482 71 716, e-post: gauro@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen