(Du er ikke pålogget) 
 

Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer (kortversjon)

(DETALJERTE RETNINGSLINJER ER GJENGITT LENGER NED I TEKSTEN)

 

Formål:
 1. Fondet benyttes i hovedsak til investeringer i infrastruktur, herunder tilrettelegging av bolig/næringsarealer, oppkjøp av eiendom for kommunalt eie, med-finansiering i offentlige prosjekter og generell nærings- og samfunnsutvikling.
2. Deler av fondet kan brukes som egenkapitalstøtte/-lån til næringer som ønsker å etablere seg i Måsøy kommune.
 

Krav til søker:
- Kopi av regnskap, styrets beretning og revisjonsberetninger for de tre siste år
- Egne kommentarer til oppnådde resultater, økonomisk stilling og likviditet
- Fremtidig drift, budsjett for driften.
- Ved nyetableringer må budsjett for minimum 1 år vedlegges.
- Ved prosjekter må budsjett for hele prosjektperioden vedlegges.
 
Er det spesielle forhold De ønsker å ta med, bruk resten av siden eller legg ved eget ark.

For mer informasjon, se vedtekter.

___

Retningslinjer for Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond (detalj)

 

Retningslinjene for «Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond» er utarbeidet av Måsøy Næring og Havn KF som også disponerer fondet etter vedtekter vedtatt i kommunestyret.

De forholdene i retningslinjene som omhandler søkeprosess, dokumentasjonskrav og praktiske forhold bygger på retningslinjene for «Måsøy kommunale næringsfond», siden begge fondene bruker samme søknadsportal (regionalforvaltning.no) med tilsvarende informasjonskrav og skjemaer.

 

Bakgrunn

I likhet med andre kystkommuner som har tilrettelagt for oppdrettsaktivitet, mottar Måsøy kommune vederlag fra det nasjonale havbruksfondet. Vederlaget fra havbruksfondet er frie midler som kan disponeres fritt av den enkelte kommune. Den 24.09.2020 vedtok Måsøy kommunestyre å opprette «Måsøy kommunale Nærings- og utviklingsfond» og overføre 25 % av kommunens vederlag til fondet som skal disponeres av Måsøy Næring og Havn KF etter vedtekter vedtatt i kommunestyret.

 

Formål

 1. Fondet benyttes i hovedsak til investeringer i infrastruktur, herunder tilrettelegging av bolig/næringsarealer, oppkjøp av eiendom for kommunalt eie, med-finansiering i offentlige prosjekter og generell nærings- og samfunnsutvikling.
 2. Deler av fondet kan brukes som egenkapitalstøtte/-lån til næringer som ønsker å etablere seg i Måsøy kommune.

 

For å øke attraktiviteten til Måsøy kommune og muliggjøre størst virkning, kan det fokuseres på en brukspraksis som kombinerer begge formålene.

 

Forvalter kan benytte fondsmidlene til lån eller tilskudd til eksterne organisasjoner i kommunen (etter søknad), til finansiering av egne prosjekter som faller inn under formålene, og til forvaltning av alle egne fond (herunder kostnader til administrasjon, veiledning med forretningsrådgivning til søkere, ledelse/koordinering av prosjekter o.l.).

 

Støtte og tilskudd skal ikke brukes til

For eksterne søkere vil midlene ikke kunne brukes som støtte/tilskudd til følgende områder:

 1. Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner.
 2. Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 3. Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.
 4. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 5. Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 6. Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften.
 7. Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene.

 

Hvem kan søke

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak og frivillige organisasjoner i kommunen. Alternativt kan støtte gis til andre foretak og frivillige organisasjoner dersom tiltaket gir viktige ringvirkninger i kommunen.

 

Kommunen kan tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

 

Det kan gis støtte og tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører, samt frivillige organisasjoner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

 

Krav til søknad om tilskudd

Hele søknadsprosessen skal foretas gjennom regionalforvaltning.no.

 

I søknaden skal det være vedlagt skatteattest for søker.

 

Der søker er momspliktig skal grunnlaget for støtte som fremkommer være eksklusive merverdiavgift.

 

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:

 1. Opplysninger om søker:
  1. Den ansvarlige prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.
  2. Hvem som er kontaktperson.
 2. Økonomi:
  1. Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.
  2. Budsjett med en finansieringsplan.
  3. Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.
 3. Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater:
  1. Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.
  2. Fremdriftsplanen for aktiviteter.
  3. Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.
  4. Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.
  5. Resultatene som søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.
  6. Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for tilskudd på minimum 1 million kroner.
 4. I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

 

Tilskuddets ramme

Det settes ingen maksimumsgrense for tilskudds størrelse, men søknader med stor samfunnsnytte gis høy prioritet.

 

Samlet tilskudd fra fondet til søker skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, men dette kan fravikes. Egeninnsats kan medregnes som kommunal egenandel.

 

Mindre prosjekter/søknader med total kostnadsramme på kr. 100 000 eller mindre kan behandles administrativt av daglig leder, og kr. 200 000 av styreleder og daglig leder i fellesskap. Slike saker skal orienteres til styret i påfølgende styremøte. Nødvendig dokumentasjon er en forutsetning for slike vedtak.

 

Større søknadsbeløp enn kr. 1 million må godkjennes av kommunestyret. Måsøy Næring og Havn KF er saksutreder og innstiller til kommunestyret.

 

Utbetaling

Tilskuddsmidlene skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan likevel inntil 50% av samlet tilskudd utbetales ved oppstart av tiltaket. Tilskuddet kan også delvis utbetales etter milepæler i prosjektet.

 

Tilskudd kan delutbetales. All utbetaling skal skje mot forelagte kvitteringer. Ved utsendelse av tilsagnsbrev og avslag til søker, vedlegges fondets vedtekter og retningslinjer slik at regelverket er gjort kjent for søker.

 

Vilkår for støtte

 1. Tilbud om tilskudd må aksepteres innen 3 måneder fra utskriftsdato, ellers faller tilbudet bort.
 2. Varighet på tilsagn er i utgangspunktet 6 måneder etter signert akseptbrev, med mindre annet er avtalt med saksbehandler.
 3. Tilskudd innvilges i henhold til de planer og den kostnadsspesifikasjon/budsjett som danner grunnlaget for vurderingen av søknaden, eller som fastsatt i vedtaket. Endringer av forutsetningene må på forhånd godkjennes av forvalter av nærings- og utviklingsfondet.
 4. Tilskuddet utbetales ikke dersom tilskuddsmottaker søker gjeldsforhandling, går konkurs eller virksomheten opphører eller flyttes ut av kommunen.
 5. Ved utbetaling av tilskudd til investeringer må det foreligge nødvendig dokumentasjon og bekreftelse på finansiering.
 6. Bruk av "eget arbeid" må begrunnes og kan maksimalt budsjetteres med 10 prosent av totalt kapitalbehov.
 7. Tilskuddsbeløp over kr. 100 000 krever bekreftelse av kostnader fra regnskapsbyrå. Tilskuddsbeløp over kr. 150 000 krever revisorbekreftelse.

 

Tilbakebetaling av tilskudd

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

Ved opphør av virksomheten eller salg av investeringsobjektet innen 5 år, kan næringsfondsstyret kreve tilskuddet tilbakebetalt i sin helhet eller avkortet med 20% p.a. innenfor 5 års fristen fra utbetalingsdato.

Utbetalt tilskudd kan også kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom virksomheten flytter ut av kommunen innen fem år regnet fra utbetalingsdato. Tilskuddsmottaker plikter på forhånd å underrette næringsfondet om flyttingen. Fondsstyret må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

 

Skatteplikt

Tilskudd fra næringsfondet er å regne som skattepliktig inntekt.

 

Klage

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket.

 

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen