(Du er ikke pålogget) 
 

Auka samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar og arbeidslivet

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål
Ordninga skal medverke til å kople arbeidslivet tettare på undervisning gjennom å utvikle og teste nye former for samarbeid. Formålet er å medverke til auka arbeidslivsrelevans i utdanningstilbod i fylket, og gjere elevar og studentar betre kjent med arbeidslivet i regionen.

Målgruppe: Kven kan søke 
Både representantar frå utdanningstilbydarar (universitet/høgskolar, fagskolar, vidaregåande skular) og organisasjonar som representerer arbeidslivet, kan søke.

Det er ein føresetnad at prosjekta har eit samarbeid mellom utdanningstilbydarar og arbeidslivet. 

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til 
Fylkeskommunen vil opne opp for søknadar innanfor fleire område:

 • Bruk av arbeidslivet inn i undervisning og opplæring
 • Meir og betre praksis i utdanning og opplæring
 • Samarbeid om oppgåver mellom arbeidslivet og studentar og elevar

Fylkeskommunen vil også vurdere å støtte andre type prosjekt under føresetnad at dei byggar opp under formålet med ordninga.

Vi oppfordrar søkarar til å ta kontakt for eventuelle spørsmål.

Det er ein føresetnad at samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningstilbydarar fører til endring i utdanninga for elevar og studentar i prosjektperioden. 

Maksimal støtte per prosjekt er 200 000 kroner.

Døme på kostnader som ein kan få støtte til: 

 • Kostnadar knytt til utvikling av metode/tiltak (møtekostnadar, prosjektleiing)
 • Kostnadar knytt til gjennomføring av tiltak


Søknadsfrist: 15.mai 2024

Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til 

 • Midlane kan ikkje nyttast til drift av eit eksisterande samarbeid eller tilbod.
 • Midlane kan ikkje nyttast til ordinære bedriftsbesøk/omvising

Generelle vilkår

 • Du kan søke om støtte til ekstraordinære utviklingskostnader, ikkje til ordinær drift.
 • Tilskotet skal ha utløysande effekt. Det vil seie at tilskotet skal bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vil bli gjennomført.
 • Vi støttar ikkje aktivitetar som alt er starta eller gjennomført.
 • Søknaden skal innehalde bakgrunn for prosjektet, mål, målgruppe, forventa resultat og effekt, organisering, aktivitetar, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Vi kan finansiere inntil 50 prosent av dei totale kostnadane i prosjektet. Eigeninnsats kan vere ein del av finansieringa. Eigeninnsats skal prisast til 1,2 promille av årsløn, men maksimalt 700 kroner per time.
 • Søkar må opplyse om ein har mottatt anna offentleg støtte dei  siste tre åra. Søknaden vert vurdert etter statstøtteregelverket.

Statsstøtte
Statsstøtteregelverket ligg til grunn for støtte frå denne ordninga. For dei prosjekta der statsstøtteregelverket trer i kraft, vil støtte frå ordninga gis som opplæringsstøtte (artikkel 31 i gruppeunntaket).

Evalueringskriterium: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden

 • Tilfører prosjektet meir arbeidslivsrelevans i utdanningane
 • Effekten på undervisning for elevar og studentar
 • Gjennomføringsevne

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen