(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd samiske tiltak

Hva kan støttes  

Aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. Tilskudd til språktiltak er ment for å stimulere til aktiv bruk av samiske språk. Prosjektene må være tidsavgrenset.

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

Prioriterte tiltak i 2023

  • Språkprosjekter for de minste samiske språkene (sør, - lule, - pite og umesamisk)
  • Arrangementer rundt 6. februarTiltak for samiske barn og unge.

Vilkår    

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram. Det skal føres eget regnskap, satt opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens samiske logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.

Krav til søknad

Søknaden må også inneholde beskrivelse av

  • målgrupper
  • målsettinger for tiltaket
  • aktiviteter som skal gjennomføres
  • tidsplan
  • budsjett
  • opplysninger om hvem det eventuelt ellers søkes tilskudd fra.
  • Timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet skal settes opp i søknaden.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september

Kontaktperson

Unni Amundsen

E-post: unnamu@nfk.no

Mobil: 92406750

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen