(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Storfjord

1. FORMÅL MED VEDTEKTER
Formålet med vedtektene for næringsfondet er å sikre en strategisk bruk av fondsmidlene. 
Nedenstående bestemmelser gjelder som kriterier og retningslinjer for behandling av søknader 
om støtte fra, og bruken av, fondenes midler.

2. FONDET – STØRRELSE OG STYRET
• De årlige fondsmidlene i Storfjord kommunes kommunale næringsfond bevilges av 
kommunestyret. 
• Formannskapet er fondsstyre og avgjør tildelingene.
• Kommunedirektøren delegeres myndighet til å bevilge inntil kr 20 000,- i kurante 
søknader med hjemmel i vedtektene. Disse behandles fortløpende. 
• Søknader med søknadssum over 20 000 kr behandles av formannskapet. Disse behandles 
iht. oppsatt møteplan.

3. GENERELLE RETNINGSLINJER
• Det er primært virksomheter lokalisert og registrert i Storfjord kommune som kan få 
tilskudd fra næringsfondet. Unntak kan gjøres der tiltak i andre kommuner kan gi klare 
positive ringvirkninger for Storfjord. 
• Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale utviklingstiltak og prosjekter som 
f.eks. infrastruktur- eller stedsutviklingstiltak forutsatt at disse vil bidra/stimulere til 
vekst og utvikling for næringslivet i Storfjord. 
• Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Det betyr at andre 
finansieringsinstitusjoner skal søkes samtidig der det er relevant. Dette skal framgå i 
finansieringsplanen i søknaden. 
• Det gis tilskudd inntil 25% av totale kostnader, maksimalt 150 000 kr. 
• Søker må selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to.
• Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under 5000 kr behandles ikke. 
• Søknader som ikke faller innenfor vedtektene saksbehandles og avslås administrativ av 
kommunedirektøren.

4. SATSINGSOMRÅDER

4.1 NYETABLERING:
Det gis tilskudd til tiltak som fører til etablering av ny bedrift i Storfjord. 
Tilskudd gis til:
• Etablering av/tilrettelegging for ny bedrift
• Omstilling av eksisterende bedrift dersom dette fører til nyetablering.

Tilskudd kan benyttes til normale kostnader knyttet til etablering, f.eks. registrering, 
kartleggingsarbeid, kompetanseheving, profilering og investering*. Eget arbeid kan føres som 
egen post i kostnadsplan med en timesats på 400 kr. Timelister skal da ligge med som 
dokumentasjon ved utbetaling.

4.2 BEDRIFTSUTVIKLING:
Det gis tilskudd til tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og som 
skaper/legger til rette for flere arbeidsplasser. 
Tilskudd gis til:
• Kompetanseheving/videreutdanning/kurs
• Utviklings- og veksttiltak
• Markedsføring
• Samarbeidsprosjekter. 
Det kan gis tilskudd til kompetanseløft i virksomhet som krever ny opplæring eller 
kvalifisering hos de ansatte. Ved kompetanseheving/videreutdanning/kurs gis det tilskudd til 
kostnader knyttet til kursavgift, reise og opphold. Eget arbeid dekkes ikke.

*Investering
Det kan gis støtte til investeringer i nye og etablerte virksomheter dersom tiltaket kan gi 
positive ringvirkninger i form av et nytt marked, økt sysselsetting e.l. Eget arbeid dekkes ikke. 
Det er noen investeringer som ikke vil være støtteberettiget og disse er:
• Som hovedregel støttes ikke kjøp av grunneiendom
• Kjøp og leasing av kjøretøy, datamaskin, nettbrett, mobiltelefon etc.
• Utskifting av eksisterende maskinpark/utstyr

4.3 STEDSUTVIKLING:
Det gis tilskudd til tiltak som øker antall bosettinger eller turister til Storfjord kommune. 
Tilskudd gis til:
• Reiselivstiltak
• Arrangement og festivaler
• Bolyst- og trivselstiltak 
• Møtes- og samlingsplasser
• Butikker, kaféer, markeder osv.
• Tiltak som gjør at unge trives/vil komme tilbake senere
• Tiltak for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie
Til forskjønnende trivselstiltak som f.eks. sommerblomster gis det inntil 15 000 kr i tilskudd.

4.4 JORDBRUK - NYDYRKING:
Det gis tilskudd til oppdyrking av nytt areal eller areal i Storfjord som har ligget brakk i over 
20 år. 
Tilskudd gis til:
• Det gis 3000 kr/daa for areal som blir godkjent som fulldyrket.
• Det gis 1500 kr/daa for areal som blir godkjent som overflate dyrket.
• Det gis 1500 kr/daa for nydyrking av tidligere dyrket areal som har ligget brakk i mer 
enn 20 år.
 
5. TILTAK SOM IKKE STØTTES/TILSKUDD GIS IKKE TIL:
• Tiltak som er iverksatt før søknaden er fremmet
• Driftskostnader
• Sanering av gjeld, aksjekjøp, kausjon eller økonomisk garanti, direkte eller indirekte 
investeringer i virksomhetens egenkapital. Renter og avdrag på lån og refinansiering av 
gjennomførte prosjekter. 
• Tiltak som fører til uheldig konkurransevridning

 

6. KRAV TIL SØKNADEN:
• Alle søknader sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Søknader som leveres utenom 
dette systemet, eller som leveres mangelfull, vil bli returnert til søker sammen med en 
beskrivelse av mangler. 
• Søknaden skal inneholde en god beskrivelse av virksomheten og tiltaket som det søkes 
støtte til. 

Les mer her: 

 

Næringsutvikling - Storfjord kommune

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen