(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Lebesby kommune er tildelt midler til kommunalt næringsfond fra Finnmark fylkeskommune. Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med retningslinjer. Det kan i 2020 søkes på to forskjellige virkemidler/budsjettområder:

1.Ordinært kommunalt næringsfond (denne ordning)

Midlene skal brukes til tiltak som legger til rette for lokal næringsutvikling og økt sysselsetting. Tiltak som bidrar til å inkludere og beholde tilflyttere kan også støttes . Midlene skal brukes til prosjekter i områder med særlige distriktsutfordringer.

2.Covid-19 ekstraordinære midler (se annen ordning)

Midlene under denne ordningen er ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond som er tildelt fra Troms og Finnmark fylkeskommune i forbindelse med Covid-19 (krisepakke 3). Ordinært søknadsskjema benyttes under denne ordningen også. 

Generelt om søknader til næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond registreres på www.regionalforvaltning.no. Formålet med næringsfondet er at det skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedstiltak og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedsak ikke benyttes til fysiske investeringer, men det kan innvilges til fysiske investeringer i forbindelse med nyetableringer.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond.

Næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904, toril.svendsen@lebesby.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen