(Du er ikke pålogget) 
 

Lebesby kommune - kommunalt næringsfond

Lebesby kommune har et kommunalt næringsfond. Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med retningslinjer. Midlene skal brukes til tiltak som legger til rette for lokal næringsutvikling og økt sysselsetting. Tiltak som bidrar til å inkludere og beholde tilflyttere kan også støttes .

Generelt om søknader til næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond registreres på www.regionalforvaltning.no. Formålet med næringsfondet er at det skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondet skal som hovedregel rette seg direkte mot det private næringslivet. Fondet kan likevel også nyttes til tiltaksarbeid og infrastrukturtiltak. Tilskudd kan benyttes til blant annet forstudier, forprosjekter, kompetanseheving, markedstiltak og bolyst-tiltak. Tilskudd skal i hovedsak ikke benyttes til fysiske investeringer, men det kan innvilges til fysiske investeringer i forbindelse med nyetableringer.

Ekstraordinært tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune i 2022-2023 

Fylkeskommunen har innvilget kommunene et ekstraordinært tilskudd som skal bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i Øst-Finnmark, som er hardt rammet av sanksjonene som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Lebesby kommune fikk tildelt kr. 750.000. Midlene skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Bedriftsrettet støtte skal gis i henhold til EØS-regelverket for bagatellmessig støtte (de minimis) og de gjeldende gruppeunntakene. Ved søknad på disse midlene benyttes det ordinære søknadsskjemaet. 

Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond.

Næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904, toril.svendsen@lebesby.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen