(Du er ikke pålogget) 
 

Støtteordning for reiselivsprosjekter

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Innlandet skal være et attraktivt reisemål for det nasjonale og europeiske markedet.

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser.

 

Tema

  • Opplevelsesturisme, aktivitetsturisme, kunst- og kulturturisme, byturisme, måltidsturisme
  • Prosjekter som bidrar til å forlenge sesongen, øke oppholdslengden og verdiskapingen
  • Utnytte kapasiteten på varme og kalde senger
  • Prosjekter som kan føre til grønnere reiser og reduserte klimagassutslipp
  • Kompetanse- og rekrutteringsprosjekter som styrker tilgangen på relevant arbeidskraft

 

Tildelingskriterier 

Norges og Innlandets forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 % innen 2030. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra mot dette målet

Søknaden må også beskrive hvordan og hvilke bærekraftsmål prosjektet skal ivareta

Søker må vise til at de har kapasitet nok til å gjennomføre prosjektet og at det er forankret hos samarbeidspartnere

Fysiske investeringer støttes som hovedregel ikke

Ordinær drift støttes ikke

Salgsutløsende markedstiltak og booking støttes ikke

 

Hvem kan søke?

Destinasjonsselskap

Samarbeidende bedrifter og organisasjoner

Bedriftsnettverk (med søknaden må det legges ved forpliktende avtaler)

Merk: Enkeltbedrifter har ikke anledning til å søke. Enkeltbedrifter omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger

 Lokalmatprosjekter hører i hovedsak inn under søknadsordningen Utviklingsmidler i landbruket

 

Krav til søknaden

Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson

Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet

Beskrivelse av tiltaket: Målsettinger, tids- og aktivitetsplan, forventede resultater og effekter

Fylkeskommunen skal synliggjøres som bidragsyter til prosjektet

 

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med regnskap skal skje via regionalforvaltning.no

 

Max støttesats

Inntil 50%

Finansiering som egeninnsats (timer) kan maksimalt utgjøre 30 %. Foreslått timesats 500 kr

Egeninnsatsen må beskrives i kostnadsbudsjettet

Rammen for utlysningen for 2023 er 5 mill. kr

 

Søknadsfrister

Løpende

 

Kontaktpersoner 

Liv S. Wilson, tlf.: 906 53 181, e-post: liv.wilson@innlandetfylke.no

Liv Bjerke, tlf.: 414 78 816, e-post: liv.bjerke@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen