(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Narvik kommune 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Narvik kommunes næringsfond

Bakgrunn og formål

Narvik kommunes næringsfond skal bidra til vekst og utvikling i regionen. Fondets opprinnelse er konsesjonsavgift fra Nordkraft og Statkraft, samt kontantbidrag fra LKAB og avkastninger gitt av fondskapitalen.

Strategisk næringsplan er styringsdokumentet som ligger til grunn for næringsutviklingsarbeidet i kommunen.

Næringsfondet skal bidra til at bedrifter med utviklingsideer, gründere og nyetablerte bedrifter lykkes med å skape verdier og arbeidsplasser i Narvik kommune.

Næringsfondet støtter prosjekter som treffer godt i planens målområder. Satsingsområder er teknologi og innovasjon, grønn omstilling og sirkulære løsninger. Prioriterte næringer er Grønn transport og logistikk, Forsvaret, Reiseliv, Havbruk, Fornybar energi og kraft, Mineral og Landbruk.

Næringsfondet skal forsterke verdiskapingen for lokalt næringsliv. Prosjekter som understøtter at en større del av verdikjeden beholdes lokalt er ønskelig. Videreforedling av lokale råvarer og/eller -materialer vil bli høyt prioritert.

Nye bedrifter og prosjekter som vil gi et bedre tilbud til næringsliv, lokalbefolkning og tilreisende vil også bli prioritert.

Her kan du lese vedtektene for Narvik kommunes næringsfond:

Næringsfondet

Søknadskriterier

 • Enheten må være registrert med adresse i Narvik kommune
 • Søknadsbeløpet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet i et prosjektet. Det vil si at dersom du har behov for 20.000 NOK, da kan fondet dekke 10.000 NOK, som er 50% av ditt kapitalbehov. I finansieringsplanen må annen finansiering oppgis, i tillegg til næringsfondet. Det kan være tilskudd fra andre søkbare midler, lån, eget arbeid og egne midler. Finansieringsplanen må vise at prosjektets kostnader er fullfinansiert.
 • Ved prosjekter som bedrer sysselsettingsmulighetene for kvinner og ungdom, kan det i noen tilfeller gis inntil 75 % støtte.
 • Det gis ikke støtte til gjeldssanering, eller til løpende drift og ordinære investeringer i bedrifter.
 • Det gis ikke støtte til nyetablering av detaljhandel og/eller videresalg av innkjøpte varer.
 • Maksimal støtte må ligge innenfor en maksimumsgrense på EUR 300.000, - (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt hvert år av ESA (EFTA Surveillance Authority) til ett og samme formål i en og samme bedrift i løpet av en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra fondet ved søknad om ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (ref. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessig støtte, side 70).
 • Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen. Bagatellmessig støtte kan gis til alle kostnader og næringer.
 • Det kan ytes forskuttering til finansiering av tiltak som påventer permanent finansiering gjennom de etablerte distriktspolitiske virkemidler så snart tilsagn er gitt. Forutsetningen er at midlet blir sikret ved at tilskudd av tilsvarende størrelse blir transportert til fondet.
 • Eventuell støtte skal sees i sammenheng med de prioriterte satsingsområdene i strategisk næringsplan for Narvik kommune.

 

Søknadsbehandling

Midlene fordeles to ganger per år. Søknadsfristene er for første halvår 01. mars og for andre halvår 01. september. Vi etterstreber en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. Denne bekreftelsen tilfredsstiller kravet om varsling av saksbehandlingstid, jamfør forvaltningsloven § 11 annet og tredje ledd. (Lovdata)

Prioriteringer som er gjort er i tråd med Strategisk næringsplan for Narvik kommune, er tungtveiende i vår saksbehandling av søknader. (Strategisk næringsplan)

Hvordan levere en god søknad

Er du i ferd med å starte bedrift, eller har du et prosjekt i eksisterende bedrift som du mener kan være søknadsberettiget, så anbefales å lese retningslinjene før søknaden utvikles. Det framgår av søknadsmalen på i Regionalforvaltning.no (RF) hva søknadens skal inneholde. Her er noen stikkord som du kan ta med deg.

 • Forretningsidé
 • Forretningsplan
 • Kostnads- og finansieringsplan

Kapitalbehovet blir beregnet ut fra kostnadsplanen, der totalt kapitalbehov skal fremkomme, tilskudd fra næringsfondet gis som en prosentsats av dette behovet.

Ta gjerne kontakt med Futurum for hjelp til denne fasen, før søknad leveres. Vi bidrar med råd så langt som mulig, og kan også foreta kvalitetssjekk på søknad og vedlegg før levering. Ufullstendige søknader vil forkastes.

Din søknad er offentlig tilgjengelig, ifølge offentlighetsloven. Derfor må du si fra om det er noe i søknaden som helst ikke skal offentliggjøres. Det kan gjelde f.eks. forretningsidé eller unike konkurransefortrinn.

Realistiske forventninger

Som det framgår av retningslinjene er hovedregelen at fondets støtte ikke overstiger 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Merk også at kapitalbehovet framkommer av en korrekt utviklet kostnadsplan. Det er derfor viktig at finansieringsplanen viser hvordan egeninnsats skal verdisettes, hvilke egenkapital du har til rådighet, og hvordan du ellers planlegger og har vært i kontakt med virkemiddelapparat for å skaffe inntekter til satsingen. Om ditt foretak er registrert i merverdiavgifts registeret (se brønnøysundregisteret.no) og at det derfor får fradrag for inngående merverdiavgift, vil prosentsatsen for tilskudd bli beregnet ut fra totalkostnaden eksklusive merverdiavgift.

Alternative støtteordninger

Ut over det som er nevnt i retningslinjene vil vi orientere om andre støtteordninger. Tilskudd kan være belagt med krav om at andre instanser søkes først.

Her er noen aktuelle:

 

Innovasjon Norge

  

Forskningsrådet

 

Nordland Fylkeskommune

 

Samfunnsløftet

 

Gjensidigestiftelsen

 

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til å komme i gang med søknad. Om det gjelder start av egen bedrift finnes gode råd og tips hos Start opp Nordland (kontakt Futurum), Innovasjon Norges Gründerside eller i Altinn.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen