(Du er ikke pålogget) 
 

SAMSKAP

Samskap
Andøy Kommune fikk i 2017 status som omstillingsområde, og har fått ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling fram mot 2023.

Hva midlene kan brukes til
Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser, styrke utviklingsevnen, og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats og være et supplement til ordinære virkemidler. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase. 
Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt. Hovedprosjekt vil normalt finansieres gjennom ordinære virkemidler fra Innovasjon Norge, NFK og andre.

Bedriftsrettede prosjekter 
I bedriftsrettede prosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og forprosjekt for å avklare om en idé er bærekraftig og lar seg gjennomføre. 

Eksempler på hva midlene kan brukes til:
•      Mulighetsstudier, kompetanseutvikling, innovasjon, forskning og utvikling. 
•      Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av eksisterende virksomheter.

Tilretteleggende prosjekter 

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan også finansieres dersom disse har stor betydning for en vellykket omstilling.

Eksempler på mer tilretteleggende prosjekter er:

•      Utvikling av nettverk mellom bedrifter
•      Planlegging av infrastruktur for næringslivet
•      Lokal mobilisering
•      Bygdeutvikling
•      Kompetanseutvikling

Hvem kan søke?

Bedrifter og organisasjoner som planlegger prosjekt i Andøy som retter seg mot innsatsområdene i omstillingsprogrammet:

 • Naturbaserte næringer
 • Opplevelseskommune
 • Teknologi og kompetanse
 • Utvikling andre næringer
 •  Attraktivt bosted
 •  Attraktiv næringskommune
 • Utviklings- og innovasjonskultur


For mer informasjon om kriterier for å søke, se tilskuddsordningen «Innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i Andøy» nedenfor.

 

Bedrifter i Andøy med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger

SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.

Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.

Ta kontakt
Samskap ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av næringslivet i Andøy, og oppfordrer til å ta kontakt med alle typer innspill og for bistand i prosjektprosessen.

Besøk oss gjerne i våre lokaler i Storgata 12, eller kontakt oss per mobil, e-post eller brev.

Besøksadresse: SAMSKAP, Storgata 12 , 8480 Andenes. 2.etasje. 
E-post:  samskap@andoy.kommune.no
Postadresse: Andøy Kommune, Samskap, Postboks 187, 8483 Andenes 

Kontaktpersoner:
Programleder Brita Erlandsen                        92261273
Rådgiver Egil Sakariassen                            90606362
Konsulent Tone Enoksen                              95368010

Næringskonsulent Robin Vestgård Jørgensen   98402193

 

 

Innovasjon, nærings- og samfunnsutvikling i Andøy

 

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å skapeinnovativ og bærekraftig verdiskapingi Andøy.

Virkemiddelet skal primærtmobiliseretilogtilretteleggefor nærings- og samfunnsutvikling.

Virkemiddelet er ment åsupplere og utløse andre virkemidler, bl.a. i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Prioriterte områder

Overordnede prioriteringer fremgår av: «SAMSKAP, Omstillingsplan 2019-2023»,

Prioriterte næringer fram til 2023 er primærnæringer og havbruk, reiseliv og teknologi og kompetanse.

 

Følgende områder er i hovedsak prioritert:

 

 • ·- Prosjekter som stimulerer til at ressursene i Andøy skaper økonomisk og bærekraftig verdiskaping.
 • ·- Prosjekter som bidrar til utvikling av et fremtidsrettet lokalsamfunn og attraktivt bo- og etableringssted.

   

 • ·- Å bygge sterke aktører som kan ta nasjonale og internasjonale posisjoner innenfor områder der næringslivet i Andøy har særlige fortrinn.
 • ·- Prosjekter som bidrar til utvidelse av verdikjedene i næringslivet gjennom å utvikle bedre samarbeid mellom bedrifter, offentlig sektor og forsknings- og utviklingsmiljø.
 • ·- Stimulere til at flere aktører i næringslivet bruker FoU i sitt utviklingsarbeid.
 • ·- Å bygge opp satsinger som kan bidra til at flere starter egne bedrifter.
 • ·- Prosjekter som bidrar til læring og samarbeid med internasjonale aktører som er viktige for å stimulere konkurransekraften i næringslivet i Andøy.
 • ·- Analyser og kunnskapsgrunnlag som er viktig for nærings- og samfunnsutvikling i Andøy.
 • ·- Prosjekter som har verdiskapingspotensial i utvidet forstand; økonomisk, kulturelt, sosialt og/eller miljømessig. Prosjekt som har en kombinasjon av to eller flere av disse verdiskapingsbegrepene prioriteres.

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekter finansieres. Dette er primært:

 • Forstudier og mulighetsstudier, analyser av potensial for nærings- og samfunnsutvikling.
 • Forprosjekter.
 • Konseptutvikling.
 • Gjennomføring av prosjekter/hovedprosjekt.
 • Lærings- og samhandlingsarenaer

 

Annet:

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Godkjente kostnader

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakenei EØS-avtalen: se eget dokument om Gruppeunntak.

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter
 • Reisekostnader
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader
 • Kompetanse- og forskningsaktiviteter

Målgruppe

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan bedrifter, stiftelser og organisasjoner søke støtte.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Støttenivå

Samskap, Andøy kommune vil ved mottak av søknader vurdere om vilkårene for at prosjektet/søkerne faller inn under EØS-avtalens regler om statsstøtte er oppfylt.

 

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: Støttenivå varierer fra25%-100% av godkjente kostnader.


Statsstøtte-regelverk

For tilskudd som blir vurdert til å utgjøre statsstøtte, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til artikler, eller som bagatellmessig støtte.

 

Vurderings-kriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 • ·- Prosjektets bidrag til verdiskaping og/eller sysselsetting i Andøy
 • ·- Prosjektets bidrag til utvidelse av verdikjedene til næringslivet i Andøy.
 • ·- Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering,framdriftsplaner og gjennomførbarhet
 • ·- Grad av nyskaping i prosjektet
 • ·- Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
 • ·- Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • ·- Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
 • ·- Fremtidig bruk av prosjektets resultater
 • ·- Prosjektets muligheter for videreføring
 • ·- Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes viawww.regionalforvaltning.no.
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt.
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler).
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig.
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid).

Søker oppfordres til å ta kontakt med Samskap, Andøy Kommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.

Samskap, Andøy Kommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist, unntatt for støtte til bredbåndsinfrastruktur som faller inn under artikkel 14 nr. 10 og artikkel 52 i EØS-avtalens gruppeunntak.

 

Samskap, Andøy kommune vil gjennomføre særskilte utlysninger av støtte til bredbåndsinfrastruktur, og tildele slik støtte etter konkurranse.

 

Avgrensning

Samskap, Andøy Kommune kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til følgende:

 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.
 • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til etablerere.
 • Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevlån og pantelån.
 • Garantier for investeringslån og driftskreditter.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen