(Du er ikke pålogget) 
 

Prosjekttilskot frivillig verksemd

Vi lyser no ut midlar til frivillig verksemd der vi til prioritere søknadar som stimulerer til auka aktivitet i kultur- og idrettsfrivilligheita.

Støtteordninga har som formål å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande kulturaktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal. I tillegg ønskjer vi å stimulere nettverksbygging og samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor.

Kven kan søkje?

Allmennkulturelle aktørar, kunst- og kulturorganisasjonar med eit regionalt nedslagsfelt (lokallag, medlemmer eller aktivitet som omfattar minst 5 kommunar) og regionalt-/fylkesledd av frivillige organisasjonar. Søkjar må være registrert i Brønnøysundregisteret eller Frivillighetregisteret.

Gode lokale tiltak som stimulerer til aktivitet kan verte prioritert.

Kva kan du søkje tilskot til?
Enkelttiltak eller prosjekt som omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt, er av interesse for store deler eller heile fylket og som stimulerer til utvikling av nye idear, samarbeid og eit aktivt og mangfaldig kulturliv.

Det vert normalt ikkje gitt tilskot til:
Tilskot til trussamfunn, politisk verksemd, humanitær verksemd, organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidle midlar, organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine økonomiske eller yrkesmessige interesser vert ikkje prioritert.

Søknadsfrist:

15. januar

Korleis søkjer du støtte?

Støtteordninga opnar for nye søknadar 6. november. Når ordninga er open kan du søkje støtte via Regionalforvaltning, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på sakshandsaminga.

Vilkår for tilskot:
Sjå vedlagte retningsliner nedst på sida på mrfylke.no (lenke opnast i ny fane), under «Dokumenter».

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen