(Du er ikke pålogget) 
 

Strategisk næringsrettet kommunesamarbeid 2018

 

Næringsetaten i Troms fylkeskommune lyser, på bakgrunn av vedtak i fylkesrådet 7.3.2018, ut 5.8 mill. til satsing på strategisk næringsrettet kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid. Satsingen skal følge opp fylkesplanens strategi om å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen. Satsingen skal også følge opp Kommunal og Regionaldepartementets (KMD) Delmål 1.2 for Kapittel 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og særlig medvirke til innsatsområde 3 om styrke kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak 

Midlene retter seg mot kommuner i samarbeid og regionråd som ønsker å videreutvikle samarbeid med basis i regionale strategiske næringsplaner og andre regionale plattformer for samarbeid.  Arbeidet vil også være en videreutvikling og oppfølging av byregionarbeidet (ByR) og Nord-Troms satsing. Det er her gjort et grundig forarbeid som fylkeskommunen mener er viktig å følge opp videre for å videreutvikle vekstkraftige regioner.

Troms fylkeskommune vil invitere til møte med potensielle søkere.

 

Søknadene behandles fortløpende, og siste frist for innsending av søknad er 30.9.2018. 

Målsetting

Satsingen skal videreutvikle og følge opp samarbeid i byregionene og Nord-Troms satsing, med sikte på å utvikle varige samarbeidsmodeller for næringsutvikling.

Søknad/gjennomføring

 • Midlene skal gå til videreutvikling, oppfølging og arbeid med varighet av igangsatte prosesser i Byregionprogrammet (ByR) og Nord-Troms satsingen. Midlene skal gå til prosess og kapasitet;

            -prosjektledelse

            -møter mellom kommuner

            -folkemøter

            -reiser mv.

 • Prosjektene skal ha et utviklingsfokus. Dette innebærer bl.a.  målbare mål, måltall og beskrivelse av forventet resultat. Som en del av resultatmåling for virkemiddelinnsats er det fra KMD satt kriterier for resultatmåling. Prosjektene må utforme måltall for sysselsetting, måltall for å beholde tilflyttere, måltall for søkere på stillinger og måltall for samhandling/partnermedvirkning inklusiv økonomiske bidrag.
 • Prosjektene skal inkludere arbeid med å få på plass varige strukturer og modell for samarbeid slik at det kan eksistere etter prosjektperioden.
 • Prosjektene skal ha god lokal forankring, og være en del av oppfølgingen av regional strategisk næringsplan eller annen plattform for samarbeid i regionen. Prosjektene skal være et samarbeid, der man samler ressurser for å få størst mulig samfunnseffekt.
 • Prosjektene skal ha strategi for kunnskapsspredning og informasjonsdeling. Det er et vilkår at kommunene bidrar til at fylkeskommunen har nødvendig oversikt over prosesser og aktiviteter i regionene.
 • Utløsende effekt – med dette menes at støtte til prosjektet er nødvendig for realisering og at prosjektet utløser midler fra flere aktører (enn kommunen og Troms fylkeskommune).
 • Prosjektinnhold og distriktsindeksen vil legges til grunn for prioritering
 • Søknad om midler til realisering av tiltak i regional næringsplan må søkes finansiert/ adresseres til den instans/virkemiddelordning som kan gjelde for det aktuelle tiltak, for eksempel Innovasjon Norge (IN) ved direkte bedriftsrettede saker
 • Prosjektene skal utarbeide sluttrapport hvor også oppsummering for innvirkning på måltall skal inngå (sysselsetting, at lokalsamfunn beholder tilflyttere(flere) kvalifiserte søkere til ledige stillinger, økt samarbeid mellom lokale aktører og sektorer og medvirkning til eventuell privat kapital, frivillig innsats og andre offentlige midler).
 • Prosjektperiode over to år
 • Troms fylkeskommune kan bidra med inntil 50% av samlede kostnader.
 • Øvrige krav til innhold og beskrivelse i prosjekt går fram av mal i www.regionalforvaltning.no

 

 Kontaktperson

Vigdis Anita Nilsen 

vigdis.nilsen@tromsfylke.no

+47 77 78 81 78

 

 

Kristine Østrem Nordal 

kristine.nordal@tromsfylke.no

 +47 77 78 81 55

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen