(Du er ikke pålogget) 
 

Bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Treng du hjelp til å søke? Sjå her:

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000081770-hvordan-registrere-en-ny-bruker-video-

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/128942-opprette-en-ny-s%C3%B8knad

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/128961-anmode-om-utbetaling

Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Denne tilskotsordninga skal bidra til at verdsarvområdet blir utvikla som fyrtårn for den beste praksisen innan natur- og kulturminneforvaltning når det gjeld tilstand, forvaltning og formelt vern. Tilskotsposten skal medverke til at skjøtsel, vedlikehald og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø følgjer beste praksis og blir nytta som ressurs i ei berekraftig samfunnsutvikling. Tilskota blir løyvd frå statsbudsjettet for 2023, kapittel 1429 post 79.

Kven kan søke?

 • Private eigarar av faste kulturminne innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap, delområde i Stranda og Fjord kommunar
 • Private stiftingar, foreiningar/organisasjonar/sameige, næringsverksemder, frivillige og liknande.
 • Kommunar og museum

Kva kan du søke tilskot til?

 • Konkrete tiltak for bevaring av bygningar og anlegg innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap, delområde i Stranda og Fjord kommunar.
 •  Tilskotet skal dekkje meirkostnader, heilt eller delvis, i samband med antikvarisk sikring, istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø.
 • Det vert ikkje gitt tilskot til teknisk standardheving.

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du:

Støtteordninga opnar for nye søknadar 20. september, 6 veker før søknadsfristen 1. november. Når ordninga er open kan du søkje støtte via Regionalforvaltning. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot. Tildelte midlar blir offentleggjort i brev til søkjarane.

Søknaden må innehalde:

 • Skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete og detaljbilete)
 • Tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket
 • Spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar
 • Spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar
 • Finansieringsplan

Vilkår for tilskot:

 • Omsøkte tiltak skal ikkje vere starta opp på søknadstidspunkt. Allereie igangsette arbeid, eller avslutta tiltak, kan ikkje rekne med å få støtte.
 • Alle tiltak skal skje i tråd med antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande. Sjå også rettleiar på heimesida.
 • Bygningane må vere bevart på sin opphavlege plass.
 • Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til.
 • Som hovudregel skal tilskotet ikkje overstige 50-70 prosent av budsjettet. Unntak frå dette må vurderast i lys av formålet med tiltaket, kulturminnet sin verdi, eigaren si nytte og om det ligg føre urimeleg stort vedlikehaldsansvar.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen