(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskuddsordning for administrative midler 2019

      

Telemark fylkeskommune har åpnet for søknader om tilskudd på inntil 100 000 kr til tiltak og aktiviteter innenfor næringsutvikling. Disse midlene vil bli behandlet og utbetalt administrativt.

Søknadene må bidra til ett eller flere av disse punktene:

 • Mer nyskaping og innovasjon

 • Flere nyetableringer

 • Økt kvalitet på reiselivstilbud

 • Styrking av Telemark som reiselivsdestinasjon

Vilkår for søknaden:

 • Tilsagnet gjelder i 6 måneder fra dato for tilsagn. Etter dette trekkes tilsagnet.

 • Tilsagnet med vilkår må aksepteres innen 14. dager. Aksept skal skje skriftlig til post.arkiv@t-fk.no og merkes med saks-/tilsagnsnummer.

 • Endres forutsetningene for tilsagnet, for eksempel ved at prosjektet endres, skal dette godkjennes av Tfk. Om ikke, trekkes tilsagnet, og det kan komme krav om tilbakebetaling.

 • Det kan søkes om inntil 100 000 kr.

 • Det må være minimum 50% egenkapital i prosjektet. Egeninnsats regnes ikke inn i prosjektets egenkapital.

 • Det vil ikke kunne tildeles støtte til søknader som vurderes som offentlig støtte etter regelverket om offentlig støtte.

Krav til søknaden:

 • Prosjektet kan ikke være påbegynt på søknadstidspunktet.

 • Prosjektet kan ikke motta andre fylkeskommunale midler.

 • Prosjektet kan ikke være del av andre søknader om regionale utviklingsmidler.           

 • Det kan ikke søkes midler til prosjekt eller tiltak som har fått avslag etter politisk behandling.

 • Det kan ikke søkes midler til drift.

 • Det kan ikke søkes midler til politisk påvirkningsarbeid.

 • Det kan ikke søkes midler til lovpålagte oppgaver.

 • Det kan ikke søkes om midler til prosjekt som direkte eller inndirekte øker søkers egenkapital.

 • Det kan ikke søkes midler til bygg og anleggsvirksomhet.

 • Det kan ikke søkes om midler til avsetting i fond hos tilskuddsmottaker.

 • Det skal rapporteres etter de krav som stilles i tilsagnet.

 

Det er løpende søknadsfrist, søknad skjer gjennom RF 13.50:  https://www.regionalforvaltning.no

 

Kontaktperson i fylkeskommunen:

Geir Sørum

Tlf. nr. 93 45 80 33

e-post: geir.sorum@t-fk.no

Les mer om kriterier for midlene og støttenivå på våre hjemmesider:

http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/Regionale-utviklingsmidler

 

 


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen