(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond for Verdal og Levanger

Næringsfondet for Levanger og Verdal skal gi flere arbeidsplasser og utvikle næringslivet i regionen. Fondet er en del av næringsutviklingsarbeidet i Trøndelag, og skal stimulere til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Prosjektene det søkes om må være nyskapende og ikke være konkurransevridende. Næringsfondet er beregnet på bedrifter som satser lokalt i regionen. Har ideen din et nasjonalt eller internasjonalt potensiale skal søknaden gå til Innovasjon Norge. 

Du kan få støtte til inntil 50 prosent av det totale budsjettet til etableringen. Tre eller flere bedrifter som går sammen om et utviklingsprosjekt kan få inntil 75 prosent støtte. Du kan søke om tilskudd til utviklingen av ideen, ikke lån eller garantier. Bare en liten del kan brukes til fysiske investeringer i utstyr. Alle søknader må sendes inn via regionalforvaltning.no.

Fondet finansieres av Trøndelag fylkeskommune og tilføres 400.000 kroner i året. 

 Knut Baglo i Proneo kan veilede deg i søknadsprosessen. 

Noen eksempler på hva man kan gi støtte til er utvikling av bedriftsidéer, videreutvikling av eksisterende bedrifter, fellessatsinger i bransje eller geografisk område. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen