(Du er ikke pålogget) 
 

Fond 3 - Leirfjord kommunes eget fond

Leirfjord kommune har tre tilskuddsordninger som sammen skal dekke tilskudd til ulike næringsaktører i kommunen; Havbruksfondet, kommunalt næringsfond (regionale midler), og kommunens eget fond (egne avsatte midler). Søknader om tilskudd behandles av plan- og næringsutvalget med unntak spesifisert under fond 3 nedenfor.

Søknadsfrist er 1. august i 2022. I tilfeller hvor det gjenstår midler etter behandling av søknader innkommet innen frist, kan nye søknader behandles fortløpende.

Kommunestyret avgjør hvert år i forbindelse med budsjettvedtak rammen for de ulike fondene.

Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a. Det vises til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer

 

Fond 3: Kommunens eget fond
Bruk av fondet åpner for å gi tilskudd til tiltak som ikke er direkte næringsrelatert i form av å skape inntekt eller arbeidsplasser. Herunder arrangementer for næringsdrivende, kurs, konferanser, messer andre arrangementer som er positivt for næringslivet og samfunnet herunder støtte til lag og foreninger.
Satsingsområder
Landbruk
Lag og foreninger
Arrangement
Kompetanseheving og bedriftsetablering
Det kan søkes om tilskudd til:
1. Konsekvensutredning i forbindelse med søknad om nydyrking
2. Nydyrking
3. Kurs til utarbeiding av forretningsplan
4. Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket
5. Støtte til utarbeiding av forretningsplan
6. Norskkurs for utenlandske arbeidere
7. Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst
Listen er ikke uttømmende.

Tildelingskriterier:
Tildeles etter søknad. Søknad skal inneholde informasjon om søker, søkers firma, hva det søkes støtte til og budsjett for planlagt tiltak og forventet måloppnåelse. Miljørettede tiltak prioriteres over andre tiltak. 

Det gis maksimalt tilskudd til 50 % av kostnader. Egeninnsats kan tas med som en del av kostnaden. For perioden 2020-2023 godkjennes kr. 250,-/time i egeninnsats. 

Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkelt prosjekt for et høyere beløp enn ¼ av den årlige tildelingen til fondet. Det er kun ved høyt prioriterte prosjekter at det gis tilskudd opp mot denne tildelingen.

Søknader med søknadssum inntil kr. 5.000,- avgjøres administrativt.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter dokumenterte kostnader og sluttregnskap

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen