(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020

Porsanger kommune får årlig tilført midler til kommunalt næringfond fra Finnmark fylkeskommune. Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til kommunalt næringsarbeid. Næringsfondet gir i hovedsak støtte til ide- og utviklingsfasen for prosjekter, samt bedriftsutvikling for eksisterende bedrifter. Det kan også gis investeringsstøtte i særlige tilfeller. Søknader under kr. 50 000 behandles fortløpende, søknader over behandles av Formannskapet. Søknader med søknadsbeløp opp til kr.  100.000.- i utviklingstiltak og kr. 200.000.- i fysiske investeringer behandles av av Formannskapet. Søknader med søknadsbeløp utover disse grenser skal behandles av Innovasjon Norge.

Porsanger kommunes overordnede mål er å skape vekst og bedre lønnsomheten og soliditeten til næringslivet i kommunen.

Hvem kan søke:
Enkeltbedrifter, samarbeidende bedrifter, lag/foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte fra Porsanger i
Utvikling.

Søknader under kr 15.000,- behandles ikke.

Hva kan Porsanger kommune (PK) støtte:
Idèutvikling (inntil 75 % finansiering):
- Skal gi søkeren mulighet til å komme videre fra idèfase til prosjektbeskrivelse og/eller forretningsplan.
- Bistand hos registrert næringsutøver til søknadsskriving i idèfasen, dekkes med inntil kr. 1 500,- (eks.
moms) etter avtale med PK.
- Støtte til utvikling av forretningsplan, har en godkjent kostnadsramme på inntil kr. 35 000,-. Innenfor
kostnadsrammen kan eget arbeid godkjennes med inntil kr. 20 000,-.

Bedriftsutvikling (inntil 50 % finansiering):
- Tiltak som kan utvikle eksisterende virksomhet, med en ny tjeneste/nytt produkt, eller øke antall
ansatte. Da spesielt planlegging, undersøkelser, kompetanseheving (kun eksterne kostnader) m.m.
- Utarbeiding av markedsføringsmateriell
- Prosjekter/tiltak som kommer flere bedrifter til gode (bl.a. etablereropplæring)
- Andre tiltak som kan betraktes som bedriftsutvikling. Tiltak som kan betraktes som ordinær drift er
ikke støtteberettiget.

Investeringer (inntil 20 % finansiering):
- Det kan gis investeringstilskudd dersom tilskuddet vil utløse nye tjenester eller gi nye
arbeidsplasser for bedriften.

Annet:
Det kan også søkes om tilskudd til felles arrangement mellom næringsliv, kommunen og frivillige
organisasjoner som medfører god profilering av kommunen og gir vesentlig overrislingseffekt for
næringslivet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen