(Du er ikke pålogget) 
 

Støtte til prosjekter hvor det er avsatt midler i budsjettvedtak for 2020

Søknader om midler avsatt i fylkeskommunens budsjettvedtak for 2020

 

De tidligere fylkeskommunene har gjennom regionale planer, budsjettvedtak og avtaler gitt forventninger om finansiering av en rekke prosjekter. For å følge opp disse prosjektene ønsker vi å informere alle de det gjelder om de krav og vilkår som gjelder for å få tildelt midler..

Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTfk) vil kontakte alle de som omfattes av denne ordningen.

Dette er ikke en allmenn utlysning av søkbare midler. Midlene det gjelder er allerede bundet gjennom politisk vedtak og kan ikke søkes på av andre enn de fylkestingets budsjettvedtak gjelder.

 

Målgruppen for denne informasjonen er de ansvarlige for prosjekt hvor fylkeskommunen har gitt forventninger eller forpliktet seg allerede gjennom handlingsplan eller budsjettvedtak. Dette gjelder prosjekter som tidligere har søkt og fått midler fra Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune samt prosjekt som Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTfk) viderefører gjennom budsjettvedtak.

Søknader skal være i tråd med gjeldende handlingsplan for næringsutvikling eller avtaler. Denne søknadsordningen gjelder kun til de tiltakene hvor det allerede er gjort budsjettvedtak.

Søknadene skal følge opp de innspill til endringer i bruken av den regionale støtten som gis av Vestfold-Telemark fylkeskommune.

Det er løpende søknadsfrist, søknad skjer gjennom RF 13.50:   

https://www.regionalforvaltning.no  

 

Krav til søknaden:

 • Søknaden skal være tilstrekkelig opplyst.
 • Søknaden skal svare på hvilke av FNs bærekraftsmål den gjelder.
 • Søknaden skal være i tråd med regional handlingsplan for næringsutvikling.
 • Søknaden skal følge opp gjensidige forventninger til prosjektets innhold evt. avtalens hensikt og samtidig ta opp i seg de endringer som er avtalt.
 • Alle søknader må vurderes ut fra det til enhver tid gjeldende regelverk for tildeling av offentlig støtte.
 • Det skal rapporteres etter de krav som stilles i tilsagnet.
 • Rapporteringen skal være offentlig.
 • Det kan ikke søkes midler til:
  • Politisk påvirkningsarbeid
  • Lovpålagte oppgaver
  • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital
  • Midler til bygg og anleggsvirksomhet
  • Midler til avsetting i fond hos tilskuddsmottaker

   

  Vilkår for søknaden:

 • Aksept av tilsagn og vilkår må aksepteres innen 30 dager. Dette må gjøres skriftlig til post@vtfk.no og merkes med saks-/tilsagnsnummer.
 • En må varsle og dokumentere oppstart av prosjektet innen 12 måneder fra datoen når tilsagnet er akseptert.
 • Fristen for sluttføring av prosjektet er fram til søknadens definerte frist for ferdigstilling, samt 9 måneder ut over denne. Dvs. at for et treårig prosjekt blir fristen 3 år + 9 måneder.
 • Endres forutsetningene for tilsagnet, for eksempel ved at prosjektet endres, skal dette godkjennes av VTfk. Om ikke, kan konsekvensen bli at tilsagnet trekkes og det kan komme krav om tilbakebetaling.
 • Om søknaden faller inn under EUs gruppeunntaksforordning, eller annen lovgivning, tas det forbehold om at søknaden lar seg notifisere.
 • Om vedtak ikke følger administrasjonens innstilling må det tas forbehold om at konsekvensene av vedtaket må utredes.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen