(Du er ikke pålogget) 
 

BIO 1 Trøndelag - Støtte til Bedriftsintern opplæring (små bedrifter og enkeltmannsforetak)

                                                                                                                                                              

NB! Søknader innsendt etter 30.11.2021 kan ikke garanteres ferdigbehandla i 2021.  

 

RETNINGSLINJER - ORDNINGEN BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING (BIO TRØNDELAG) for 2021           rev 22.06.21

Bakgrunn

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene fra NAV.

Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) er forankret i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi Trøndelag med tilhørende handlingsprogrammer, bransjeretta planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak.

§ 1. Formål

Formålet med ordningen er å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å begrense utestengning fra arbeidslivet og motvirke uheldige konsekvenser som følge av samfunnsendringer, f.eks. Covid19.

§ 2. Innhold

Med bedriftsintern opplæring forstås et tidsbegrenset kompetansetiltak for bedriftens ansatte for å styrke bedriftens omstilling-, konkurranse- og overlevelsesevne.

Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 26 uker. Opplæringsperioden totalt i bedriften må være gjennomført innen et år etter at søknaden er innvilget.

§ 3. Hvem kan få støtte?

Målgruppen for ordningen er bedrifter eller enkeltpersonsforetak. Med bedrift menes her enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Bedriften skal være i konkurransesituasjon og ikke motta offentlig driftsstøtte. Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles. Stiftelser kan søke dersom de er å regne som næringsdrivende. Stiftelser med lavere andel egen genererte inntekter (kommersielle inntekter, ikke offentlige tilskudd eller private gaver) enn 2/3, anses ikke å drive «næringsvirksomhet» i stiftelseslovens forstand og kan ikke søke.

Det åpnes for å støtte fellessatsinger der bransjeorganisasjoner/fellesskapsaktører tar initiativ til opplæringstiltak på vegne av flere bedrifter. Initiativtaker kan ikke være opplæringstilbyder i tiltaket. Målgruppen for slike opplæringstiltak er bedriftene. For slike satsinger gjelder særskilte prosedyrer i fylkeskommunens forvaltning av ordningen.  

§ 4. Tilskudd

Samlet støttebeløp til virksomheter i 2021 er: 

 • For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.
 • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-.
 • For søknader som omfatter opplæringstiltak for grupper av bedrifter vurderes støttebeløp fra sak til sak.

Bedrifter som faller inn under innsatsområdene i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag vil bli prioritert. Søknader hvor opplæringstiltakene faller inn under innsatsområdene digitalisering, teknologiutvikling og sirkulærøkonomi vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning.

Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges (geografisk differensiering).

Bedriften redegjør for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet.

Bedrifter gis støtte etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak artikkel 31.

BIO Trøndelag er ikke en rettighetsbasert ordning. Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre, men bedrifter som etterspør kompetanse. Det er ikke ønskelig at samme bedrift deltar i flere opplæringstiltak samtidig.

Det kan gis støtte til følgende kostnader:

 1. Personalkostnader for deltakere på opplæringstiltaket
 2. Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift
 3. Rådgivningstjenester knyttet til organisering av felles opplæringstilbud.

Det kan ikke gis støtte til:

 • tiltak som kan defineres som løpende drift
 • ordinære bedriftsutviklingstiltak og studiereiser
 • ordinære opplæringstiltak i en bedrift (som f.eks. regnskapskurs, språkopplæring, grunnleggende dataopplæring som for eks office)
 • obligatorisk opplæring og opplæring pålagt av nasjonale myndigheter
 • innkjøp av utstyr/materiell/lisenser
 • opplæringstiltak som dekkes gjennom allerede offentlig støttede opplæringstilbud som f.eks. etablereropplæring og Industri 4.0.

Beregning av opplæringstilskuddet baseres på budsjetterte kostnader og antall deltakere.

Eksterne utgifter til opplæringstiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp. 

På grunn av reglene om samla støtte til bedrifter, vil søknader fra samme konsern (mor/datter) bli vurdert samla når det gjelder tildeling av støtte[1].

Alle timer for personalkostnader som inngår i prosjektregnskapet, skal være lønnsinnberettet og dokumenteres i regnskapsførers attesterte regnskap og bedriftens egenerklæring i www.regionalforvaltning.no. Godkjent fast timesats er inntil 1,2 promille av reell årslønn, men begrenset til kr 500 pr time. For innehavers arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t. Det kan gis tilskudd til timer for permitterte som deltar i opplæringen der bedriften har dokumenterbare lønnsutgifter.

Tilskudd skal ikke utgjøre mer enn 60% av støtteberettigete kostnader. Bedrifter med mer enn 250 ansatte og mer enn 500 mill kr i årlig omsetning, kan maksimalt støttes med 50%.

        § 5. Organisering av tiltaket

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no.  Den må inneholde:

 • En beskrivelse av bedriftens behov for opplæringstiltak
 • En opplæringsplan med konkrete beskrivelser av opplæringstiltakene
 • Informasjon om hvem som skal være ekstern tilbyder av opplæringstiltaket
 • Informasjon om bedriftens økonomiske situasjon

§ 6. Søknad, rapportering og utbetaling

Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no. Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget.

Søknader med vedlegg håndteres i hht offentlighetsloven. Forhold knyttet til drift, produksjon og økonomi som er av konkurransemessig betydning unntas fra offentligheten.  

Informasjon om søker, vedtak og innvilget sum legges ut på www.trfk.no/bio 

§ 7. Avkortning/annullering av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker, kan fylkeskommunen fatte vedtak om avkortning/annullering av tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddet, eller deler av det, ikke er benyttet etter vilkår i tilsagnet.

Tilsvarende gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

§ 8. Klageadgang

Vedtak om tildeling av tilskudd fra BIO Trøndelag anses som enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Vedtakene kan påklages til fylkeskommunens klagenemnd. Klagen skal sendes fylkeskommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren.

§ 9. Ikrafttredelse,

Reviderte retningslinjene trer i kraft 22.06.2021. 

[1] EU nr 651/2014, vedlegg 1 -art 3


BIO 1 har ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende.
 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen og henvendelser vedr. søknad kan rettes til:

Ola Kjelvik, tlf.: 414 25 039, epost: olakj@trondelagfylke.no 

Ragnhild Vist Lindberg, tlf.: 959 78 176 , e-post: ragli@trondelagfylke.no

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske utfordringer:

Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no 
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen