(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Tilskotsordninga skal fremje lokale initiativ til handling for ei berekraftig utvikling av fylket. Det blir gitt støtte opp til 50 000 kr for gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Det kan normalt gjevast inntil 50 % av total kostnad.

I særskilde høve kan høgare løyvingar vurderast.

Kven kan søkje
Frivillige lag, organisasjonar, grendelag, velforeiningar.

Søknadsfrist

Søknadane vert handsama to gonger i året.Søknadsfrist for 2021 er ikkje fastsett, men utlysing vil skje våren 2021.

 

Krav til søknaden
Teksten som søkjaren må fylle ut i kvar kategori for å kunne sende inn søknaden, kan skrivast kort og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg i søknaden.


Vilkår for tildeling
Ordninga omfattar prosjekt innanfor miljø, klima, natur og biologisk mangfald. Konkrete, handlingsretta tiltak og haldningsskapande arbeid vil bli prioritert.

Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere kortfatta rapport for bruk av tilskotet i tråd med tilsegnsbrevet. Ufullstendige søknadar vert ikkje handsama.  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen