(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale Tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene)

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket – Søknadsfrist 24. mars 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Rammen for RT-midlene er for 2023 totalt kr 3,3 mill. kr fordelt med 1,947 mill. kr for Troms og 1,353 mill. kr for Finnmark. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

I søknaden må det fremgå hvilket område prosjektet vil ha effekt. Dersom prosjektet har et geografisk virkeområde som strekker seg over både Troms og Finnmark kan det søkes om midler fra begge pottene. Dette krever imidlertid at det legges inn to søknader. Funksjonen «kopier søknad» kan brukes i slike tilfeller.

Midlene lyses nå ut med frist ut 24.mars 2023.

 

Det kan gis støtte til prosjekter som skal

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

 

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal: regionalforvaltning.no.

 

Krav til søknad

  • Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024. Prioriterte satsingsområder er her: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv, og Inn på tunet og Ut på vidda
  • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket
  • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
  • Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Troms og Finnmark fylkeskommune. Se TFFKs gjeldende planer og strategier her
  • Dersom prosjektet har et geografisk virkeområde som strekker seg over både Troms og Finnmark kan det søkes om midler fra begge pottene. Dette krever imidlertid at det legges inn to søknader. Funksjonen «kopier søknad» kan brukes i slike tilfeller

 

Informasjon om midlene og retningslinjer finner du på Troms og Finnmark fylkeskommune sine hjemmesider:

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket er her.

 

Kontaktpersoner:

Finnmark - Cathrine Berg Johannessen, E-post: cathrine.johannessen@tffk.no, telefon:  476 24 254

Troms - Kjetil Helstad, E-post: kjetil.helstad@tffk.no, telefon:  909 11 637

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen