(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale Tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene)

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - Utlysning av restmidler - Budsjettområde Finnmark - åpen frist ut 2022

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Etter årets første runde med utlysing av RT-midler står det igjen kr 998 033 på budsjettområde Finnmark. Disse midlene lyses nå ut med åpen frist ut 2022.

Det kan gis støtte til prosjekter som skal

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal: regionalforvaltning.no.

Informasjon om midlene og retningslinjer finner du på Troms og Finnmark fylkeskommune sine hjemmesider:

Krav til søknad

  • Søknad skal være forankret i Regionalt Næringsprogram (RNP) for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022 med tilhørende handlingsprogram og tiltak 2022.
  • Prioriterte satsingsområder er: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv, og Inn på tunet og Ut på vidda
  • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 50% av kostnadene, begrenset oppad til 75% av godkjent kostnadsoverslag ved særlige tilfeller.
  • Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Kontaktperson


Cathrine Berg Johannessen

E-post: cathrine.johannessen@tffk.no

Telefon: 78 96 31 59 / 476 24 254

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen